Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

naglowek pup

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podawanych w celach wynikających z ustawy z dnia 20.04.2004 r., o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktów wykonawczych jest Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim, Aleja 3-go Maja 36, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
 2. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim został powołany Administrator Bezpieczeństwa Informacji, a od 25 maja 2018 roku- Inspektor Ochrony Danych, który zgodnie z postanowieniami RODO jest osobą nadzorującą przestrzeganie zasad ochrony danych w podmiocie, w którym został wyznaczony. W celu kontaktu z nim udostępnia się nr tel. 41 2654208 oraz adres e-mail: iodo@pup.ostrowiec.pl.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiazana/zobowiązany do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie np. odmowa rejestracji osoby ubiegającej się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy, a także brak możliwości współpracy w zakresie oferowanych przez urząd form wsparcia skutkujące brakiem możliwości finansowania usług i instrumentów rynku pracy; bądź niemożliwe będzie spełnienie Pani/Pana uprawnień.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyłącznie w celu realizacji zadań Powiatowego Urzędu Pracy określonych przepisami prawa,
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane osobom nieupoważnionym. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione między innymi: komornikom sądowym, policji, prokuraturze, jednostkom Zakładów Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowych Urzędów Pracy, Wojewódzkim Urzędom Pracy oraz na Pani/Pana prośbę: Gminnym Ośrodkom Pomocy Społecznej, Miejskim Ośrodkom Pomocy Społecznej, zakładom pracy, podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych itp. Dane nie są przekazywane do państw trzecich.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres, na jaki pozwalają przepisy prawa w zakresie realizowanych zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r., o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktami prawnymi wewnętrznego kierowania.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 8. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 10. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4.

 

klauzula

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwanego dalej „RODO"), Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim. Dane kontaktowe: ul. Aleja 3 Maja 36, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, e-mail: kios@praca.gov.pl, tel.: (41) 265-42-08.
   
 2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe: ul. Aleja 3 Maja 36, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, e-mail: iodo@pup.ostrowiec.pl,  tel.: (41) 265-42-08  wew. 309. 
   
 3. Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji zadania publicznego i wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim tj. realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w tym:
 1. udzielania informacji o możliwościach i zakresie pomocy określonej w ustawie;
 2. udzielania pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe;
 3. udzielania pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe;
 4. kierowania bezrobotnych do realizatora działań aktywizacyjnych, któremu Marszałek Województwa Świętokrzyskiego zlecił wykonanie działań aktywizacyjnych;
 5. realizacji zadań związanych z Krajowym Funduszem Szkoleniowym (KFS),
  w szczególności udzielania pomocy pracodawcom poprzez finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy;
 6. rejestrowania bezrobotnych i poszukujących pracy;
 7. inicjowania, organizowania i finansowania usług i instrumentów rynku pracy m.in.:
 •  stażu, szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie użytecznych,
 • dofinansowania lub refundacji kosztów zatrudnienia lub składek na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych,
 • refundacji doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy,
 • przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 • przyznania bonu: stażowego, szkoleniowego, na zasiedlenie, na zatrudnienie,
 • przyznania dodatku aktywizacyjnego, grantu na telepracę,
 • zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania,
 • dofinansowanie studiów podyplomowych,
 • finansowanie kosztów egzaminów i licencji,
 • refundacji kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną,
 • przyznania stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki,
 • przyznania świadczenia aktywizacyjnego;
 1. opracowywania badań, analiz i sprawozdań, wykorzystywanych w działaniach prowadzonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na potrzeby Powiatowej Rady Rynku Pracy oraz organów zatrudnienia;
 2. inicjowania i realizowania przedsięwzięć mających na celu rozwiązania lub złagodzenia problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy;
 3. współdziałania z Powiatową Radą Rynku Pracy w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy;
 4. przyznawania i wypłacania zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia;
 5. wydawania decyzji  administracyjnych o:
  • uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz utracie statusu bezrobotnego,
  • przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu lub wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, stypendium i innych finansowanych
    z Funduszu Pracy świadczeń niewynikających z zawartych umów,
  • obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, stypendium, innych nienależnie pobranych świadczeń lub kosztów szkolenia i przygotowania zawodowego dorosłych finansowanych z Funduszu Pracy,
  • odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości nienależnie pobranego świadczenia udzielonego z Funduszu Pracy, należności
   z tytułu zwrotu refundacji lub przyznanych jednorazowo środków oraz innych świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy;
  •  wydawania zaświadczeń;
 1. prowadzenia postępowania egzekucyjnego z tytułu nienależnie pobranych świadczeńi zawartych umów cywilno-prawnych;
 2. realizowania zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw w zakresie świadczeń dla bezrobotnych;
 3. realizowania zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami,
 4. realizowania zadań związanych z międzynarodowym przepływem pracowników;
 5. badania i analizowania sytuacji na lokalnym rynku pracy w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca lub postępowaniem o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy;
 6. realizowania zadań związanych z podejmowaniem przez cudzoziemców pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. opracowywania i realizowania indywidualnych planów działania;
 8. realizowania projektów w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, wynikających z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy;
 9. inicjowania i realizowania badań i analiz wykorzystywanych w działaniach prowadzonych przez PUP w Ostrowcu Świętokrzyskim;
 10. organizacji i realizowania programów specjalnych;
 11. realizowania programów regionalnych na podstawie porozumienia zawartego z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach;
 12. współpracy z ministrem właściwym do spraw pracy w zakresie tworzenia rejestrów centralnych;
 13. inicjowania i realizowania projektów pilotażowych;
 14. zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z 6 ust. 1 lit. b, c, e oraz art. 9 ust. 2 lit. b, g RODO rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
   i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych)  dla celów realizacji zadania publicznego ujętego w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie.
 2. Odbiorcą danych osobowych są podmioty, którym Administrator przekazuje dane osobowe na podstawie przepisów prawa m.in.: Ministrowi właściwemu do spraw pracy, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, Urzędowi Skarbowemu, Powiatowej Radzie Rynku Pracy, Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Świętokrzyskiego, Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy, innemu Powiatowemu Urzędowi Pracy, Powiatowemu Ośrodkowi Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowej Inspekcji Pracy, Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, Realizatorom działań aktywizacyjnych w tym jednostkom szkolącym, Pracodawcom osób bezrobotnych i poszukujących pracy, Komornikom Sądowym, Jednostkom realizującym zadania z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych, Sądom, Policji, Prokuraturze, Straży Granicznej, Krajowemu Centrum Informacji Kryminalnych, Bankom, Urzędom Pocztowym i Jednostkom prowadzącym działalność pocztową. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych.
   
 3. Dla osób bezrobotnych lub poszukujących pracy:
1. Dane osobowe związane z realizacją zadania publicznego będą przechowywane przez okres trwania rejestracji w Urzędzie jako osoby bezrobotnej/poszukującej pracy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej z rejestracją osoby bezrobotnej, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami określony w odrębnych przepisach w szczególności wynikających z Instrukcji kancelaryjnej  i Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt w Powiatowym Urzędzie Pracy, który określa okresy przechowywania dokumentacji.
2. Osobie bezrobotnej lub poszukującej pracy przysługuje prawo:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa;
3. Osobie bezrobotnej lub poszukującej pracy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do przetwarzania danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 1. Dla pracodawców:
 1. Dane, w tym dane osobowe związane z realizacją form wsparcia dla pracodawców przechowywane są przez okres niezbędny do zakończenia danej formy wsparcia oraz przez okres przechowywania dokumentacji określony w odrębnych przepisach
  w szczególności wynikających z Instrukcji kancelaryjnej  i Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt w Powiatowym Urzędzie Pracy, który określa okresy przechowywania dokumentacji.
 2. Pracodawcy przysługuje:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa;
 1. Pracodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do przetwarzania danych osobowych  tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).  
 
 1. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym wynikającym z aktów prawnych. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rejestracji w ewidencji osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim, a także niemożność korzystania z instrumentów i usług rynku pracy, wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, oraz może skutkować konsekwencjami przewidzianymi w innych aktach normatywnych powszechnie obowiązujących w Polsce.
   
 2. Dane osobowe przetwarzane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Trąbiński Daniel
(2018-05-25 11:40:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Trąbiński Daniel
(2022-05-02 13:37:37)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki