Staże

STAŻ

Oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy

Starosta może skierować bezrobotnych do odbycia stażu przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy do pracodawcy, rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub pełnoletniej osoby fizycznej zamieszkującej i prowadzącej na terytorium RP osobiście i na własny rachunek działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, pozostający w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej.

Starosta może skierować do odbycia stażu na okres do 12 miesięcy bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30 roku życia.

Organizator składa wniosek o organizację stażu do Urzędu Pracy właściwego dla miejsca zamieszkania bezrobotnego. W terminie miesiąca  od złożenia wniosku PUP informuje go pisemnie o sposobnie rozpatrzenia wniosku.

U organizatora stażu, który jest pracodawcą staż mogą odbywać jednocześnie bezrobotni w liczbie nieprzekraczającej liczby pracowników zatrudnionych u organizatora, w dniu składania wniosku w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. U organizatora stażu, który nie jest pracodawcą staż może odbywać jednocześnie 1 osoba bezrobotna.

Uwaga! Bezrobotny nie może odbywać ponownie stażu u tego samego organizatora, na tym samym stanowisku pracy, na którym wcześniej odbywał staż.

 

Umowa

Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez Starostę z pracodawcą według programu określonego w umowie.


Stypendium

Bezrobotnemu  w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych.


Obowiązki organizatora stażu:

 • zapoznanie bezrobotnego z programem stażu;
 • zapoznanie bezrobotnego z jego obowiązkami oraz uprawnieniami;
 • zapewnienie bezrobotnemu bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania stażu na zasadach przewidzianych dla pracowników;
 • zapewnienie bezrobotnemu profilaktycznej ochrony zdrowia w zakresie przewidzianych dla pracowników;
 • szkolenie bezrobotnego na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bhp i przepisów ppoż oraz zapoznanie go z obowiązującym regulaminem pracy;
 • przydzielanie bezrobotnemu na zasadach przewidzianych dla pracowników odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej oraz niezbędne środki higieny osobistej;
 • zapewnienie bezrobotnemu na zasadach przewidzianych dla pracowników bezpłatnych posiłków i napoi profilaktycznych;
 • niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, informuje PUP o przypadkach przerwania odbywania stażu, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności bezrobotnego oraz o innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu;
 • niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, po zakończeniu realizacji programu stażu wydaje bezrobotnemu opinię;
 • dostarczanie do PUP w terminie 5 dni po zakończeniu każdego miesiąca stażu listę obecności podpisywaną przez bezrobotnego.


Obowiązki bezrobotnego odbywającego staż:

 • przestrzeganie ustalonego przez organizatora rozkładu czasu pracy;
 • sumienne i staranne wykonywanie zadań objętych programem stażu oraz stosowanie się do poleceń organizatora i opiekuna, o ile nie są one sprzeczne z prawem;
 • przestrzeganie przepisów i zasad obowiązujących u organizatora, w szczególności regulaminu pracy, tajemnicy służbowej, zasad bhp oraz przepisów ppoż;
 • sporządzanie sprawozdania z przebiegu stażu, zawierającego informacje o wykonywanych zadaniach oraz uzyskanych kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych.

 

Czas pracy i dni wolne

Czas pracy bezrobotnego odbywającego staż nie może przekraczać 8 h na dobę i 40 h tygodniowo, a  bezrobotnego będącego osobą niepełnosprawną zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności 7 h na dobę i 35 h tygodniowo (po dostarczeniu zaświadczenia o potrzebie stosowania skróconego czasu pracy).

UWAGA! Bezrobotny nie może odbywać stażu w niedziele i święta, w porze nocnej ani w godzinach nadliczbowych.

Na wniosek bezrobotnego odbywającego staż, pracodawca jest obowiązany do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowe odbywania stażu. Za ostatni miesiąc odbywania stażu pracodawca jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu.

Bezrobotny zachowuje prawo do stypendium za okres udokumentowanej niezdolności do pracy przypadający w okresie odbywania stażu po uprzednim dostarczeniu zaświadczenia o niezdolności pracy wskutek choroby lub opieki nad chorym członkiem rodziny na druku określonym odrębnymi przepisami. Nieprzedstawienie zaświadczenia w wymaganej formie skutkuje pozbawieniem statusu bezrobotnego z pierwszym dniem niezdolności do pracy.

Uwaga! W przypadku gdy bezrobotny pozostaje niezdolny do pracy wskutek choroby lub przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego przez nieprzerwany okres 90 dni, przy czym za okres nieprzerwany uważa się również okresy niezdolności do pracy wskutek choroby oraz przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego w sytuacji, gdy każda kolejna przerwa między okresami niezdolności do pracy wynosi mniej niż 30 dni kalendarzowych, Starosta pozbawia statusu bezrobotnego z upływem ostatniego dnia wskazanego okresu 90 dniowego.

 

Rozwiązanie umowy

PUP na wniosek bezrobotnego odbywającego staż lub z urzędu może rozwiązać z organizatorem umowę o odbycie stażu w przypadku nierealizowania przez organizatora programu stażu lub niedotrzymywania warunków jego odbywania, po wysłuchaniu organizatora stażu.

PUP na wniosek organizatora lub z urzędu może pozbawić bezrobotnego możliwości kontynuowania stażu w przypadku:

 • nieusprawiedliwionej nieobecności podczas więcej niż 1 dnia stażu;
 • naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy w szczególności stawienia się do odbycia stażu w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych lub spożywania w miejscu pracy alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych;
 • usprawiedliwionej nieobecności uniemożliwiającej zrealizowanie programu stażu.

Starosta może pozbawić bezrobotnego odbywającego staż statusu bezrobotnego, który z własnej winy przerwał staż lub odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji stażu. Pozbawienie statusu bezrobotnego następuje na okres:

 • 120 dni w przypadku pierwszego przerwania z własnej winy formy pomocy określonej w ustawie lub odmowy
 • 180 dni w przypadku drugiego przerwania z własnej winy formy pomocy określonej w ustawie
  lub odmowy
 • 270 dni w przypadku trzeciego i każdego kolejnego przerwania z własnej winy formy pomocy określonej w ustawie lub odmowy

 

Uwaga! PUP po zakończeniu stażu wydaje bezrobotnemu zaświadczenie o odbyciu stażu.

Wytworzył:
Udostępnił:
Łuba Piotr
(2005-04-18 13:15:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Trąbiński Daniel
(2014-06-27 09:32:03)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki