Prace interwencyjne

Organizacja  Prac Interwencyjnych
 

       Oznacza  to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze Starostą i ma na celu wsparcie osób  bezrobotnych.
Pomoc udzielana  pracodawcy  w ramach prac interwencyjnych musi odpowiadać warunkom dopuszczalności pomocy de minimis.

       Starosta zwraca pracodawcy, który zatrudnił w ramach prac interwencyjnych skierowanych bezrobotnych część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej  jednak  kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych w miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz  kwoty zasiłku dla bezrobotnych (art. 72 ust.1pkt 1 ustawy , obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenie społeczne  od refundowanego wynagrodzenia na okres:
   -  do 6 miesięcy  (zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy po okresie refundacji na kolejne 3 m-ce),
   -  do 12 miesięcy (zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy po okresie refundacji na kolejne 6 m-cy).

       Starosta  może dokonać, w zakresie i na zasadach określonych jak wyżej zwrotu poniesionych przez pracodawcę  kosztów z tytułu zatrudnienia skierowanych bezrobotnych, w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdego bezrobotnego, jeżeli refundacja obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc na okres:
   -  do12 miesięcy (zatrudnienie po okresie refundacji na kolejne 3 m-ce),
   -  do 18 miesięcy (zatrudnienie po okresie refundacji na kolejne 6 m-ce).

      Niewywiązanie się pracodawcy z warunków zatrudnienia osób bezrobotnych lub naruszenie innych warunków zawartej umowy  powoduje obowiązek zwrotu  uzyskanej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości uzyskanej pomocy od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

W przypadku  rozwiązania  umowy o pracę  przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim  umowy o pracę na podstawie art. 52 Kodeksu pracy  lub wygaśnięcia stosunku pracy przez skierowanego bezrobotnego w trakcie  okresu objętego refundacją  albo przed upływem okresu 3 lub 6 miesięcy (okres po refundacji), starosta kieruje na zwolnione stanowisko  pracy  innego bezrobotnego.

W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca  zwraca uzyskaną pomoc w całości wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. W przypadku braku możliwości skierowania bezrobotnego przez urząd na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca nie zwraca uzyskanej pomocy za okres, w którym uprzednio skierowany bezrobotny pozostawał w zatrudnieniu.

Podstawa prawna :
- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie organizacji prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (Dz. U. z 2014r. poz. 864 ),
- Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach  dot. pomocy publicznej (Dz.U. z 2007r. Nr 59  poz. 404 z póź. zm.),
- Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia  2013 r. w sprawie stosowania  art.107 i 108 Traktatu  o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do  pomocy de minimis ( Dz.Urz. UE L352 z 24.12.2013r. str.1),
- Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania  art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym  ( Dz.Urz. UE L352  z 24.12.2013r. str.9),
- lub we właściwych przepisach prawa Unii Europejskiej  dotyczących pomocy de minimis  w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

Prace  interwencyjne  organizowane są na wniosek pracodawcy.

Wytworzył:
Udostępnił:
Łuba Piotr
(2005-04-18 13:30:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Trąbiński Daniel
(2019-02-13 08:31:24)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki