Statut Powiatowego Urzędu Pracy

 w Ostrowcu Świętokrzyskim

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§1

 1. Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim, zwany dalej „Urzędem” jest jednostką organizacyjną Powiatu Ostrowieckiego, powołaną do wykonywani zadań publicznych wynikających z przepisów:
 1. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej Ustawą
 2. ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administracje publiczną
 3. ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym
 4. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
 5. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 6. innych obowiązujących aktów prawnych,
 7. niniejszego Statutu

 

§2

 

 1. Urząd jest samodzielną powiatową jednostką budżetową wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej, realizującą zadania organu zatrudnienia – Starosty, w ramach publicznej służby zatrudnienia.
 2. Urząd jest jednostką nieposiadającą osobowości prawnej.
 3. Nadzór nad działalnością Urzędu sprawuje Starosta Ostrowiecki.
 4. Urząd obejmuje zasięgiem swojego działania obszar Powiatu Ostrowieckiego.
 5. Siedziba Urzędu mieści się w Ostrowcu Świętokrzyskim, pod adresem Aleja 3 Maja 36.

 

Rozdział II

 Przedmiot i zakres działania

 

§3

 

 1. Przedmiotem działania Urzędu jest promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa. Zadania te są realizowane w celu pełnego i produktywnego zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich, osiągnięcia wysokiej jakości pracy, wzmocnienia integracji oraz solidarności społecznej i zwiększenia mobilności na rynku pracy.
 2. W zakresie polityki rynku pracy Urząd działa zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 Ustawy.

 

 1. Urząd realizuje swoje  zadania przy współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy, innymi urzędami pracy, pracodawcami, organizacjami pracodawców, PRRP, organami jednostek samorządu terytorialnego, Ochotniczymi Hufcami Pracy, agencjami zatrudnienia, instytucjami szkoleniowymi, instytucjami dialogu społecznego, instytucjami partnerstwa lokalnego, zarządami funduszy celowych.

 

 

Rozdział III

Zarządzanie i organizacja

 

§4

 

 1. Działalnością Urzędu kieruje jednoosobowo Dyrektor, który reprezentuje jednostkę na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności Urzędu.
 2. Powoływanie, odwoływanie i nadawanie uprawnień do działania w imieniu Starosty określa art. 9 ust. 5 – 7 Ustawy
 3. Urząd jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.
 4. Zasady funkcjonowania Urzędu, strukturę organizacyjną i szczegółowe zadania poszczególnych komórek organizacyjnych określa „Regulamin Organizacyjny” uchwalony przez Zarząd Powiatu Ostrowieckiego. 
 5.  Prawa i obowiązki pracowników Urzędu oraz pracodawcy związane z organizacją i porządkiem w pracy określa Regulamin pracy
 6.  Zasady wynagradzania pracowników Urzędu określa Regulamin wynagradzania pracowników oraz właściwe przepisy ustawy o pracownikach samorządowych. 

 

 

Rozdział IV

Gospodarka finansowa

 

§5

 

 1. Urząd prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla jednostek budżetowych.
 2. Podstawą gospodarki finansowej Urzędu jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki.
 3. Urząd pokrywa  swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Powiatu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu Powiatu.
 4. Urząd prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi jednostek budżetowych.
 5. Urząd do realizacji swoich celów, tj. promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji bezrobotnych, pozyskuje środki finansowych z Funduszu Pracy i innych źródeł, zwłaszcza bezpośrednio c funduszy celowych oraz środków Unii Europejskiej, a także innych źródeł określonych w odrębnych przepisach.
 6. PUP prowadzi własną wyodrębnioną obsługę księgowo- kasową.  

 

§6

 

Dla realizacji zadań określonych w niniejszym Statucie przekazuje się Powiatowemu Urzędowi Pracy w Ostrowcu Św. w zarząd mienie, o którym mowa w decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Znak: SP.V.7723/2-5/05

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

 

§7

 

 1. W sprawach nieuregulowanych uchwałą mają zastosowanie właściwe przepisy prawa.
 2. Zmiany treści statutu dokonywane są w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

 

Wersja w pliku .pdf

Wytworzył:
Udostępnił:
Trąbiński Daniel
(2021-03-05 11:16:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Trąbiński Daniel
(2021-03-05 11:19:22)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki