Przepisy prawne

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św. działa na podstawie:
  • Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 920)
  • Ustawy z dnia 13 października 1998 roku  przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 Nr 133 poz. 872 z późn. zm.)
  • Regulaminu organizacyjnego PUP w Ostrowcu Św. wprowadzonego uchwałą nr 54/2020 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 20.02.2020 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim.
  • Zarządzenie Nr 34/2020 Dyrektora Powiatowego Urzedu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 12.08.2020 r. w sprawie zmiany organizacji pracy w PUP w Ostrowcu Świętokrzyskim w okresie obowiązywania stanu epidemii.
PUP realizuje zadania z zakresu:
  • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1100 z późn. zm.)
  • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 573)
Wytworzył:
Udostępnił:
Gałęzia Dariusz
(2006-11-07 10:35:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Iwan Ilona
(2021-08-04 07:05:12)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki