Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
PUP Ostrowiec Świętokrzyski

Herb PUP Ostrowiec Świętokrzyski

Niedziela 29.03.2015

zaawansowane

Informacje ogólne

Elektroniczna Rejestracja Bezrobotnego

więcej informacji na stronie: http://www.pup.ostrowiec.pl

------------------------------

Informacja dotycząca korespondencji

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św. informuje, że nie udzielamy odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu postępowania administracyjnego, którego brzmienie jest następujące: "Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych". Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu),
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Jeżeli w piśmie jest brak wskazanego adresu i nie ma możliwości jego ustalenia na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawi się bez rozpatrzenia.

---------------------------------------

Uwaga

Ostatni dzień roboczy miesiąca jest dniem bez rejestracji.

---------------------------------------

Język migowy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowcu Św.

 

więcej

---------------------------------------

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św. informuje, że w związku z nowelizacją ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j. t. Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 z póz. zm. ), od dnia 01 lutego 2009 r. bezrobotni pobierający zasiłek nie maja obowiązku składania comiesięcznych oświadczeń o przychodach. Obowiązek ten powstaje dopiero z chwilą uzyskania przez bezrobotnego jakiegokolwiek przychodu. Termin do złożenia oświadczenia wynosi 7 dni.
Jednocześnie informujemy, że zaświadczenia lekarskie o niezdolności do pracy winny być wydawane na druku ZUS ZLA. W przypadku przedstawienia innego zaświadczenia o niezdolności do pracy, następuje utrata statusu osoby bezrobotnej. Utrata statusu nastąpi również w przypadku trwania niezdolności do pracy przez okres dłuższy niż 90 dni.
Bezrobotny, który podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą bez powiadomienia o tym właściwego urzędu pracy w terminie 7 dni od dnia powstania zdarzenia, podlega karze grzywny nie niższej niż 500 zł.

---------------------------------------  

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 

Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne DzU 2005 nr. 64 poz. 565 oraz Rozporządzeniem Prezesa Ministrów w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym DzU 2005 Nr. 200 poz. 1651 pragniemy poinformować, iż uruchomiono Elektroniczny Urząd Podawczy (EUP) wraz z Elektroniczną Skrzynką Podawczą (ESP) - "Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej".

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kamila Dondalska
(2003-06-26 09:49:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Daniel Podczasi
(2015-02-27 12:42:06)
DRUKUJ Drukuj   
 
 

ilość odwiedzin: 152571