Roboty Publiczne

Roboty publiczne

to zatrudnienie  bezrobotnego , w okresie  nie dłuższym niż 12 miesięcy  przy wykonywaniu prac  organizowanych przez powiaty - z wyłączeniem prac organizowanych w urzędach pracy - gminy , organizacje pozarządowe  statutowo zajmujące się  problematyką : ochrony środowiska , kultury , oświaty , sportu i turystyki , opieki zdrowotnej , bezrobocia  oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki , jeżeli prace te są  finansowane lub dofinansowane  ze środków  samorządu  terytorialnego , budżetu państwa , funduszy celowych , organizacji pozarządowych , spółek wodnych  i ich związków .

Starosta zwraca organizatorowi  robót  publicznych ,  który zatrudniał skierowanych bezrobotnych przez okres  do 6 miesięcy , część kosztów poniesionych  na wynagrodzenia , nagrody  oraz składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych w wysokości uprzednio uzgodnionej , nieprzekraczającej  jednak kwoty  ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych w miesiącu w przeliczeniu  na pełny wymiar czasu pracy  oraz 50% przeciętnego wynagrodzenia  obowiązującego w ostatnim dniu  zatrudnienia  każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenie społeczne  od refundowanego wynagrodzenia .

Starosta może dokonywać , w zakresie i na zasadach  określonych powyżej , zwrotu poniesionych przez organizatora robót publicznych kosztów z tytułu zatrudnienia skierowanych bezrobotnych na okres do 12 miesięcy,  w wysokości uprzednio uzgodnionej , nieprzekraczającej  jednak przeciętnego wynagrodzenia   i składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia  za każdego bezrobotnego, jeżeli refundacja obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc ich zatrudnienia.

Na wniosek  organizatora robot publicznych  starosta może przyznawać  zaliczki  ze środków FP  na poczet  wypłat wynagrodzeń  oraz opłacenia składek na ubezpieczenie  społeczne .

Bezrobotni będący dłużnikami alimentacyjnymi , w rozumieniu przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ,  mogą zostać  skierowani przez starostę , na zasadach  dot. robót  publicznych , do wykonywania przez okres  do 6 miesięcy  pracy niezwiązanej z wyuczonym zawodem , w wymiarze  nieprzekraczającym połowy  wymiaru czasu pracy , w instytucjach  użyteczności publicznej  oraz organizacjach  zajmujących się  problematyką kultury , oświaty , sportu i turystyki , opieki zdrowotnej  lub pomocy społecznej. Starosta zwraca  pracodawcy , który zatrudnił w/w bezrobotnych , część  poniesionych kosztów  na wynagrodzenia , nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości uprzednio uzgodnionej , nieprzekraczającej jednak  kwoty ustalonej  jako iloczyn liczby zatrudnionych bezrobotnych i połowy minimalnego wynagrodzenia  za prace  obowiązującego w ostatnim dniu  zatrudnienia  każdego rozliczanego miesiąca  łącznie ze składką na ubezpieczenie społeczne  od refundowanego wynagrodzenia.

Wytworzył:
Udostępnił:
Łuba Piotr
(2005-04-18 14:12:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Trąbiński Daniel
(2014-07-02 12:55:34)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki