Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
PUP Ostrowiec Świętokrzyski

Herb PUP Ostrowiec Świętokrzyski

Wtorek 28.04.2015

zaawansowane

Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA REHABILITACJI ZAWODOWEJ
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Podstawa prawna:

1. Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.)

2. Ustawa z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 późn. zm)

Osoba niepełnosprawna niepozostająca w zatrudnieniu bez względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności, ma prawo zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pra­cy w Ostrowcu Św. i uzyskać status osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy oraz korzystać z wszelkich form aktywizacji zawodowej oferowanej przez tutejszy Urząd.

Przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (Dz. U. nr 194, poz. 1403 z późniejszymi zmianami).

Wymagane dokumenty

1. Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, wraz z załącznikami :

-Informacje o wnioskodawcy. – załącznik nr 1

- Kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności. – załącznik nr 2

-Specyfikacja i harmonogram wydatków w ramach wnioskowanych środków. załącznik nr 3

-Uzasadnienie zakupów w ramach wnioskowanych środków. – załącznik nr 4

-Analiza ekonomiczno-finansowa przedsięwzięcia. – załącznik nr 5

-Oświadczenie Wnioskodawcy. – załącznik nr 6

- Oświadczenie dotyczące zakupu od członków rodziny. – załącznik nr 7

- Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis – załącznik nr 8

- Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – załącznik nr 9

-Oświadczenie majątkowe wnioskodawcy (należy dołączyć w przypadku wskazania aktu notarialnego jako proponowana forma zabezpieczenia dofinansowania do podjęcia działalności gospodarczej) załącznik nr 10

-Oświadczenie poręczyciela załącznik nr 11

2. Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do prowadzenia działalności gospodarczej o planowanym profilu.

3. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

4. Dokument potwierdzający nr rachunku bankowego.

5. Dokumenty dotyczące kwalifikacji wnioskodawcy, w tym: kserokopie świadectw pracy, decyzji o likwidacji wcześniej prowadzonych działalności gospodarczych, świadectw szkolnych, dokumenty potwierdzające ukończone szkolenia, kursy, nabyte uprawnienia oraz kserokopię prawa jazdy (jeśli we wniosku wskazany został zakup samochodu).

6. Dokumenty potwierdzające nawiązanie współpracy z przyszłymi dostawcami, kontrahentami, odbiorcami i podwykonawcami.

7. Dokumenty dotyczące użytkowanej nieruchomości lub lokalu wskazujące:

- formę użytkowania nieruchomości lub lokalu (np. własność, najem, dzierżawa, użyczenie, itp.),

- czas trwania ww. formy użytkowania nieruchomości lub lokalu (co najmniej na 24 miesiące prowadzenia działalności po jej rozpoczęciu przez bezrobotnego).

Informacje dotyczące terminu załatwienia sprawy

· w terminie 30 dni od daty wpłynięcia wniosku z kompletem dokumentów Starosta powiadamia wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku, jednak nie wcześniej niż w dniu podjęcia przez Radę Powiatu uchwały o podziale środków PFRON na dany rok,

· w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku w terminie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy należy zakończyć negocjacje w zakresie warunków umowy,

· w terminie 14 dni od zakończenia negocjacji Starosta zawiera umowę z wnioskodawcą

· w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy następuje wypłata środków po przedstawieniu przez wnioskodawcę odpowiednio:

- zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,

- kopii koncesji, zezwolenia lub zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej,

- kopii decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników,

- zobowiązania spółdzielni do przyjęcia wkładu w formie i wysokości planowanej do wniesienia przez wnioskodawcę.

Osoba niepełnosprawna, która otrzyma pomoc ze środków PFRON obowiązana jest prowadzić działalność lub być członkiem spółdzielni socjalnej co najmniej 24 miesiące.

W czasie trwania umowy osoba niepełnosprawna obowiązana jest przedstawiać w okresach półrocznych dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności tj. zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i z Urzędu Skarbowego oraz oświadczenia o nie podejmowaniu zatrudnienia.

Osoba, która naruszyła warunki umowy, jest wezwana do zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami w wysokości określonymi jak dla zaległości podatkowej.

Formy zabezpieczenia zwrotu środków w przypadku naruszenia warunków umowy:

- poręczenie, w tym poręczenie spółdzielni socjalnej,

- weksel z poręczeniem wekslowym (awal),

- gwarancja bankowa,

- zastaw na prawach lub rzeczach,

- blokada rachunku bankowego,

- akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika

Forma zabezpieczenia zwrotu środków w przypadku naruszenia warunków umowy jest zatwierdzana w trakcie negocjacji


 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

 

załącznik do wniosku dotacja PFRON (wersja word)

załącznik do wniosku dotacja PFRON (wersja PDF)

 

Regulamin przyznawania osobie niepełnosprawnej jednorazowo środków na podjęcie działalności


Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Dz. U. nr 62 poz.317 z późniejszymi zmianami).

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

1) Kserokopię aktualnego dokumentu potwierdzającego formę prawną istnienia firmy:

a) działalność jednoosobowa: zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

b) spółka cywilna: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników oraz umowa spółki z ewentualnymi aneksami,

c) spółka jawna: umowa spółki z ewentualnymi aneksami oraz wypis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

d) spółki prawa handlowego: wypis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

2) Kserokopię zaświadczenia REGON.

3) Kserokopię zaświadczenia NIP.

4) W przypadku otrzymania pomocy de minimis lub pomocy publicznej w okresie ostatnich 3 lat kserokopie zaświadczeń.

W/w. dokumenty muszą zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę.

5) Zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu w opłacaniu składek za pracowników (w przypadku spółki cywilnej lub spółki jawnej zaświadczenie każdego ze wspólników indywidualnie oraz na spółkę) – okres ważności zaświadczenia 1 miesiąc od daty wystawienia.

6) Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w opłacaniu należności podatkowych (w przypadku spółki cywilnej lub spółki jawnej zaświadczenie każdego ze wspólników indywidualnie oraz na spółkę) – okres ważności zaświadczenia 1 miesiąc od daty wystawienia.

7) Szczegółową specyfikację i harmonogram wydatków dotyczących wyposażenia stanowiska pracy, w tym środków niezbędnych do zapewnienia zgodności stanowisk pracy z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii, stanowiącej Załącznik Nr 2 do wniosku (oddzielnie dla każdego stanowiska pracy)

8) Uzasadnienie zakupów w ramach wnioskowanych środków - Załącznik Nr 3.

9) Oświadczenie podmiotu, które stanowi Załącznik Nr 4 do wniosku.

10) Oświadczenie w zakresie składania sprawozdań finansowych - Załącznik Nr 5 do wniosku.

11) Oświadczenie podmiotu, które stanowi Załącznik Nr 6 do wniosku.

12) Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis – Załącznik nr 7 do wniosku

13) Formularz informacji przedstawiany przy ubieganiu się o pomoc de minimis - Załącznik Nr 8.

14) Bilanse oraz rachunki zysków i strat za ostatnie dwa lata obrotowe lub roczne rozliczenie podatkowe za ostatnie dwa lata, wraz dowodem przyjęcia przez urząd skarbowy lub poświadczone przez audytora albo z dowodem nadania do urzędu skarbowego (w przypadku pracodawcy działającego przez okres krótszy niż dwa lata należy przedstawić dokumenty za okres co najmniej 12 miesięcy).

15) Aktualne zaświadczenie z banku o:

- posiadanych środkach finansowych,

- obrotach na rachunku za ostatni rok,

- zdolności kredytowej,

- ewentualnym zadłużeniu i prawnej formie zabezpieczenia,

- lokatach terminowych.

16) Zaświadczenie z banku o nr rachunku lub umowa z bankiem.

Informacje dotyczące terminu załatwienia sprawy

· w terminie 30 dni od daty wpłynięcia wniosku z kompletem dokumentów Starosta powiadamia pracodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku, jednak nie wcześniej niż w dniu podjęcia przez Radę Powiatu uchwały o podziale środków PFRON na dany rok,

· w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku w terminie 14 dni od dnia powiadomienia pracodawcy należy zakończyć negocjacje w zakresie warunków umowy,

· w terminie 14 dni od daty zakończenia negocjacji Starosta zawiera z pracodawcą umowę w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej,

· w terminie 7 dni od daty poniesienia ostatniego kosztu związanego z wyposażeniem stanowiska pracy pracodawca składa Staroście zestawienie kosztów,

· w terminie 7 dni od otrzymania zestawienia kosztów Starosta występuje do Państwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o wydanie opinii
o przystosowaniu stanowisk pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osób na nich zatrudnionych,

· w terminie 14 dni od przedstawienia przez pracodawcę pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy następuje wypłata refundacji.

Pracodawca zobowiązuje się do zatrudniania osoby niepełnosprawnej przez okres co najmniej 36 miesięcy.

Zwrotowi podlegają wydatki poniesione przez pracodawcę po zawarciu ze Starostą umowy w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Formy zabezpieczenia zwrotu środków w przypadku naruszenia warunków umowy:

- poręczenie,

- weksel z poręczeniem wekslowym (awal),

- gwarancja bankowa,

- zastaw na prawach lub rzeczach,

- blokada rachunku bankowego,

- akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

Forma zabezpieczenia zwrotu środków w przypadku naruszenia warunków umowy jest zatwierdzana jest w trakcie negocjacji warunków umowy.

W przypadku niedotrzymania warunków umowy Starosta wzywa do zwrotu środków wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowej.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej

Załącznik do wniosku o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZWROTU KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ORAZ FORM ZABEZPIECZENIA ZWROTU OTRZYMANYCH ŚRODKÓW Z PFRON

 

 

 

Szczegółowe wyjaśnienia i informacji udziela: Edyta Chaba PUP Ostrowiec pokój nr 2

telefon (041) 265-42-08(09) wew.274

Wytworzył:
Udostępnił:
Daniel Podczasi
(2009-02-16 07:15:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Łukasz Lipiec
(2012-04-03 11:45:11)
 
 

ilość odwiedzin: 155024

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X