Załącznik  do zarządzenia Nr 45/2020

Dyrektora PUP w Ostrowcu Św.  z dnia 19.10.2020 r.

 

REGULAMIN

NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejsze postanowienia określają procedurę naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, zatrudnianych  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Aleja 3 Maja 36, zwanym dalej „PUP w Ostrowcu Św.” na podstawie umowy o pracę, oraz zasady pracy Komisji Rekrutacyjnej, zwaną dalej „Komisją”, w celu:

 1. zagwarantowania naboru kandydatów zgodnie z zasadami otwartości
  i konkurencyjności naboru,
 2. stosowania metod oraz technik naboru zgodnie z przyjętymi standardami, praktykami i wymogami w samorządzie terytorialnym,
 3. realizacji efektywnej obsady kadrowej poszczególnych stanowisk i komórek organizacyjnych w PUP w Ostrowcu Św. zapewniającej prawidłowe wypełnianie jego celów i zadań.

§ 2

Wolnym stanowiskiem urzędniczym, w tym wolnym kierowniczym stanowiskiem urzędniczym, jest stanowisko, na które, zgodnie z przepisami ustawy albo w drodze porozumienia, nie został przeniesiony pracownik samorządowy PUP w Ostrowcu Św. lub na które nie został przeniesiony inny pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, posiadający kwalifikacje wymagane na danym stanowisku lub nie został przeprowadzony na to stanowisko nabór albo na którym mimo przeprowadzonego naboru nie został zatrudniony pracownik.

§ 3

1. Procedurze oraz zasadom określonym niniejszymi postanowieniami nie podlegają:

 1. indywidualne lub grupowe przeniesienia pracowników na inne stanowiska wewnątrz PUP w Ostrowcu Św., w tym wynikające z reorganizacji,
 2. awanse wewnętrzne,
 3. czasowe powierzenia pracownikom pełnienia obowiązków (p.o.) na innych stanowiskach pracy lub czasowe powierzenia pracownikom obowiązków wynikających z innych stanowisk pracy,
 4. przeniesienia pomiędzy jednostkami samorządowymi pracowników  zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych dokonywane w drodze porozumienia pracodawców,
 5. zatrudnienie osoby na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego,
 6. stanowiska pomocnicze i do obsługi.

§ 4

 1. Otwartość naboru jest realizowana w szczególności poprzez upowszechnienie informacji o wolnych stanowiskach urzędniczych i prowadzonych naborach kandydatów na te stanowiska, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 2. Do naboru na wolne stanowisko urzędnicze może przystąpić osoba po złożeniu swojej oferty na warunkach i w terminie określonych w ogłoszeniu o naborze, o którym mowa w § 8.
 3. Konkurencyjność naboru jest realizowana w szczególności poprzez tworzenie jasnych, przejrzystych i obiektywnych kryteriów naboru na wolne stanowisko urzędnicze kandydata spełniającego wymagania związane ze stanowiskiem, na które przeprowadzany jest nabór.

§ 5

Procedura naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, składa się z następujących etapów:

 1. zgłoszenie potrzeby zatrudnienia, w tym przygotowanie opisu stanowiska pracy,
 2. powołanie Komisji Rekrutacyjnej,
 3. przygotowanie rekrutacji i selekcji kandydatów, w tym przygotowanie ogłoszenia o wolnym stanowisku urzędniczym oraz naborze kandydatów na to stanowisko i ustalenie metod, technik i narzędzi selekcji kandydatów,
 4. rekrutacja i selekcja kandydatów, w tym upowszechnienie ogłoszenia o wolnym stanowisku urzędniczym oraz naborze kandydatów na to stanowisko, formalna i merytoryczna ocena ofert oraz kandydatów,
 5. ogłoszenie wyników naboru.

 

Rozdział II

Zasady pracy Komisji Rekrutacyjnej

§ 6

 1. Komisję Rekrutacyjną powołuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 2. Komisja składa się z co najmniej trzech osób. W skład Komisji mogą wchodzić:

- Dyrektor,

- bezpośredni przełożony dla wolnego stanowiska pracy,

- kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego, Ewidencji i Świadczeń lub Inspektor powiatowy ds. kadr i płac,

- inne osoby wskazane przez Dyrektora

 1. Pracą Komisji kieruje jej przewodniczący. W czasie nieobecności członków Komisji spowodowanej chorobą lub inną usprawiedliwioną przyczyną, w przypadku zagrożenia nie zakończenia prac Komisji w wyznaczonym terminie, Dyrektor może wyznaczyć zastępstwo na czas nieobecności.
 2. Członkowie komisji mają równe prawa. Członkom Komisji przysługuje w szczególności prawo do niezależnej i niezawisłej oceny kandydatów biorących udział w naborze.
 3. Komisja obraduje na posiedzeniach w terminie i miejscu ustalonym przez przewodniczącego.
 4. W sprawach spornych Komisja podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W przypadku, gdy w wyniku głosowania nastąpi podział głosów w sposób nie rozstrzygający, decyduje głos przewodniczącego.
 5. Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy.
 6. Komisja jest zobowiązana do zakończenia prac w terminie nie dłuższym niż 30 dni
  od upływu terminu składania ofert.

 


Rozdział III

Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze.

§ 7

 1. Decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej podejmuje Dyrektor na wniosek kierownika komórki organizacyjnej, w której występuje wolne stanowisko urzędnicze w ciągu 1 miesiąca od daty zgłoszenia wniosku.  Wzór wniosku stanowi załącznik  nr 1 do Regulaminu Naboru wraz z opisem stanowiska
 2. W przypadku powstania wakatu na stanowisku kierowniczym wniosek o którym mowa w ust. 1 sporządza osoba wyznaczona przez Dyrektora.
 3. Akceptacja wniosku, o którym mowa w ust.1 skutkuje rozpoczęciem procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze.

 

Rozdział IV

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

§ 8

 1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko zawiera:
 1. nazwę i adres jednostki,
 2. określenie stanowiska urzędniczego,
 3. określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne (konieczne), a które dodatkowe,
 4. wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym,
 5. wskazanie wymaganych dokumentów,
 6. określenie terminu i miejsca składania dokumentów.
 1. Termin do składania dokumentów, określony w ogłoszeniu o naborze, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej.
 2. Upowszechnienie ogłoszenia o wolnym  stanowisku urzędniczym oraz naborze kandydatów na to stanowisko następuje  poprzez umieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 ze zm.) oraz na tablicy ogłoszeń PUP w Ostrowcu Św.
 3. Ogłoszenie o naborze jest upowszechniane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie PUP w Ostrowcu Świętokrzyskim do czasu upływu terminu do składania dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze.
 4. Wzór ogłoszenia naboru stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu Naboru.

 

Rozdział V

Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych

§ 9

 1. Po ogłoszeniu umieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń dokumenty aplikacyjne przyjmowane są od kandydatów zainteresowanych pracą na wolnym stanowisku urzędniczym w następujący sposób:

- osobiście w punkcie podawczym w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Św., lub

-  przesłane pocztą na adres:

 

Powiatowy Urząd Pracy

Ul. Aleja 3 Maja 36

27-400 Ostrowiec Św.

 

 1. Dokumenty kandydatów, składane są w formie papierowej, w zamkniętych kopertach opatrzonych imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym nadawcy wraz z dopiskiem „Nabór na stanowisko (podać stanowisko określone w ogłoszeniu o naborze)”.
 2. Na dokumenty aplikacyjne składają się:
 • CV oraz list motywacyjny
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do Regulaminu Naboru,
 • Klauzula zgody i informacyjna wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do Regulaminu Naboru,
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
 • Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • W przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego, dokument określony w przepisach o służbie cywilnej potwierdzający znajomość języka polskiego.
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne, wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 do Regulaminu Naboru,
 • oświadczenie potwierdzające, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 do Regulaminu Naboru,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r.), wg wzoru stanowiącego załącznik  nr 5 do Regulaminu Naboru,
 • oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na komisyjne zniszczenie złożonej przeze mnie oferty (wraz z kserokopiami dokumentów), uznanej za nie spełniającą wymagań formalnych i merytorycznych lub złożoną po terminie. Zniszczenie nastąpi po upływie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru” wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 do Regulaminu Naboru,
 1. Za datę doręczenia dokumentów uważa się datę wpływu do PUP w Ostrowcu Św.
 2. Data wpływu jest oznaczona w sposób trwały na przekazanej przez kandydata kopercie (data wpływu i nr ewidencyjny korespondencji wpływającej).

 

Rozdział VI

Wstępna ocena kandydatów – analiza dokumentów aplikacyjnych

§ 10

 1. W terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia upływu terminu do składania dokumentów, określonych  w ogłoszeniu o naborze, Komisja  dokonuje oceny spełniania przez kandydatów wymagań formalnych oraz oceny złożonych ofert i dokumentów pod względem formalnym.
 2. Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (miejscowość). Wzór listy stanowi załącznik Nr 6 do Regulaminu Naboru.
 3. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonym w ogłoszeniu o naborze.
 4. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne, zawierająca ich imię, nazwisko  i miejsce zamieszkania (miejscowość) będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń do momentu ogłoszenia informacji o wyniku naboru.
 5. Kandydaci spełniający wymagania formalne są zawiadamiani o tym niezwłocznie po sporządzeniu listy, o której mowa w ust. 2, w sposób wskazany w punkcie 3 kwestionariusza osobowego stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu Naboru
 6. Po uzyskaniu od kandydata pisemnego lub ustnego oświadczenia o zamiarze dalszego uczestnictwa w procedurze naboru, kandydat zapraszany jest do dalszego etapu naboru, którą przeprowadza Komisja we wskazanym przez siebie terminie i miejscu.
 7. Upowszechnienie w trybie ust. 4 listy kandydatów spełniających wymagania formalne traktuje się  za równoznaczne z poinformowaniem pozostałych kandydatów, którzy przystąpili do naboru na wolne stanowisko urzędnicze, o nie spełnianiu przez nich wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze.
 8. Dalsze etapy naboru prowadzi się, jeżeli do naboru przystąpił choćby jeden kandydat albo jeżeli choćby jeden kandydat spełnia wymagania formalne i jest zamieszczony na liście, o której mowa w  ust. 2.
 9. W przypadku, gdy do ogłoszonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze nie przystąpił żaden kandydat, albo gdy w trybie określonym w  ust. 1 stwierdzono, że żaden z  kandydatów  nie spełnia wymagań formalnych, nabór przerywa się. Wówczas, w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń PUP w Ostrowcu Świętokrzyskim upowszechnia się informację podpisaną przez Dyrektora, stwierdzającą tą okoliczność.
 10. Informacja, o której mowa w ust. 9 jest upowszechniana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń PUP w Ostrowcu Świętokrzyskim do czasu ponownego ogłoszenia naboru na dane stanowisko urzędnicze.
 11. Do ofert kandydatów nie spełniających wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze , stosuje się odpowiednio § 15 ust.3 – 4 Regulaminu Naboru.

 

Rozdział VII

Ocena końcowa kandydatów

§ 11

 1. W terminie do 7 dni od dnia sporządzenia  listy kandydatów spełniających wymagania formalne przewodniczący Komisji zwołuje posiedzenie  Komisji, na którym ustala się metody oceny kandydatów.
 2. Na ocenę końcową mogą składać się:
 1. rozmowa kwalifikacyjna,
 2. test kwalifikacyjny (ustny bądź pisemny).
 1. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem i weryfikacja informacji zawartych w aplikacji. Ocena rozmowy kwalifikacyjnej prowadzona jest metodą punktową od 1-10
 2. Rozmowa kwalifikacyjna pozwoli również zbadać:
 1. predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków,
 2. posiadaną wiedzę na temat zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy     w Ostrowcu Świętokrzyskim,
 3. obowiązki i zakres odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio przez kandydata,
 4. cele zawodowe kandydata.
 1. Celem testu kwalifikacyjnego jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych    do wykonywania określonej pracy.
 2. Pytania do testu kwalifikacyjnego, w ilości 5 – 10 szt., przygotowują członkowie Komisji.
 3. Każde pytanie w teście kwalifikacyjnym ma odpowiednią skalę punktową ustaloną przez przewodniczącego Komisji.
 4. Po opracowaniu pytań testu kwalifikacyjnego, i innych stosowanych narzędzi selekcji kandydatów nie mogą być ujawnione przez osoby je opracowujące do czasu zakończenia wykorzystania tych narzędzi w ramach prac Komisji.

 

§ 12

 1. Po przeprowadzonej weryfikacji Komisja ds. Naboru  wskazuje kandydata, który        w ocenie końcowej uzyskał najwyższą ocenę i rekomenduje Dyrektorowi PUP do zatrudnienia.
 2. W przypadku stwierdzenia przez Komisję niedostatecznego spełniania przez wszystkich kandydatów zakwalifikowanych do oceny końcowej, poziomu wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, Komisja uznaje, że nabór nie doprowadził do wybrania kandydata.

Rozdział VIII

Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko pracy

§ 13

 1. Po zakończeniu oceny końcowej komisja sporządza protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze, który podpisują wszyscy członkowie Komisji. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 7 do Regulaminu Naboru.
 2. Protokół zawiera w szczególności:
 1. określenie stanowiska urzędniczego, na które był przeprowadzony nabór,
 2. liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych
  w ogłoszeniu o naborze,
 3. liczbę nadesłanych ofert na stanowisko, w tym liczbę ofert spełniających wymagania formalne,
 4. informację o zastosowanych metodach i technikach naboru,
 5. skład komisji przeprowadzającej nabór,
 6. uzasadnienie dokonanego wyboru lub informację, o której mowa w przypadku określonym w § 12 ust.2 Regulaminu Naboru.

 

Rozdział X

Informacja o wynikach naboru

§ 14

 1. Komisja przedstawia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów wraz z niezbędną dokumentacją, wnioskując jednocześnie:
 1. o zatrudnienie kandydata, który uzyskał największą liczbę punktów w procedurze naboru,
 2. lub o ponowne przeprowadzenie naboru na dane stanowisko urzędnicze, w przypadku o którym mowa w § 12 ust. 2 Regulaminu Naboru.
 1. Dyrektor podejmuje ostateczną decyzję o zatrudnieniu wybranego kandydata lub o ponownym przeprowadzeniu naboru na dane stanowisko urzędnicze.
 2. W przypadku decyzji o zatrudnieniu kandydata wybranego w naborze na wolne stanowisko urzędnicze PUP w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje wybranego kandydata o tej decyzji.
 3. Ogłoszenie  wyników  naboru w Biuletynie Informacji Publicznej traktuje się  za równoznaczne z poinformowaniem pozostałych kandydatów o wyniku naboru.
 4. Informację o wynikach naboru upowszechnia się niezwłocznie po przeprowadzeniu naboru, w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń PUP w Ostrowcu Świętokrzyskim, przez okres co najmniej 3 miesięcy.
 5. Informacja, o której mowa w ust. 5 Regulaminu Naboru (wzór informacji stanowi załącznik Nr 8a lub 8b do Regulaminu Naboru) zawiera:
 1. nazwę i adres Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Św.,
 2. określenie stanowiska urzędniczego,
 3. imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (miejscowość),
 4. uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie nie rozstrzygnięcia naboru na stanowisko.
 1. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru.

 

Rozdział XI

Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi

§ 15

 1. Na dokumentację związaną z naborem składają się w szczególności:
 1. wnioski o rozpoczęcie naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze,
 2. opisy stanowisk pracy na które prowadzony jest nabór,
 3. upowszechniane ogłoszenia o naborze,
 4. lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu
  o naborze,
 5. wykorzystywane w naborze testy kwalifikacyjne i inne narzędzia selekcji, jeżeli były stosowane,
 6. sporządzane w czasie procedury naboru protokoły, notatki,
 7. upowszechniane informacje o wynikach naborów,
 1. Osoba  wybrana w naborze do zatrudnienia zobowiązana jest przedstawić w PUP w Ostrowcu Świętokrzyskim dokumenty  umożliwiające zawarcie umowy o pracę, pod rygorem uznania rezygnacji ze złożonej oferty pracy.
 2. PUP w Ostrowcu Świętokrzyskim nie odsyła kandydatom złożonych dokumentów aplikacyjnych. Nieodebrane dokumenty podlegają komisyjnemu zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. Dowodem zniszczenia dokumentów jest protokół dołączony do dokumentacji naboru.
 3. Informacje zawarte w dokumentach kandydatów podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, z wyłączeniem informacji stanowiących na podstawie odrębnych przepisów informację publiczna podlegającą upowszechnieniu.

 

Rozdział XII

Postanowienia końcowe

§ 16

 1. Postanowienia niniejszej procedury naboru stosuje się odpowiednio do jednoosobowych stanowisk pracy i innych stanowisk, podlegających bezpośrednio Dyrektorowi.
 2. W przypadku określonym w ust.1 nabór na dane stanowisko urzędnicze zarządza Dyrektor.

§ 17

Dyrektor może w każdym czasie przerwać lub odwołać nabór na wolne stanowisko urzędnicze bez podania przyczyn.

§ 18

Na każdym z etapów procedury naboru kandydatom nie przysługują odwołania od decyzji Dyrektora, Komisji lub innych osób dokonujących czynności wynikających z postanowień Regulaminu Naboru.

§ 19

W zakresie nie uregulowanym niniejszymi postanowieniami stosuje się obowiązujące przepisy prawa.
 

Załącznik nr 1

do Regulaminu Naboru

 

 

 

 

 

............................................                                       Ostrowiec Św., dnia ..........................

                komórka organizacyjna

 

 

WNIOSEK

O WSZCZĘCIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

 

Wnoszę o wszczęcie naboru na stanowisko ................................................................................................................................

w Dziale ..................................................................................................................................

 

Uzasadnienie:

 

.................................................................................................................................................

 

.................................................................................................................................................

 

..................................................................................................................................................

 

.................................................................................................................................................

 

 

...................................................................

(data, podpis i pieczęć kierownika działu)

 

 

 

Załączniki:

 1. Opis stanowiska pracy
 2.  Zakres czynności
   

OPIS STANOWISKA PRACY

 

 1. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZACE STANOWISKA

 

Stanowisko:

.................................................................................................................................................

 

Komórka organizacyjna:

..................................................................................................................................................

 

 1. WYMOGI KWALIFIKACYJNE

 

Wykształcenie:

..................................................................................................................................................

 

Specjalność:

..................................................................................................................................................

 

Doświadczenie zawodowe:

..................................................................................................................................................

 

Predyspozycje osobowościowe:

.................................................................................................................................................

 

Umiejętności zawodowe:

.................................................................................................................................................

 

 1. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU

 

Zadania główne:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Zadania pomocnicze:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKA

 

Zasady odpowiedzialności pracownika na stanowisku

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 1. WYPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY

 

Sprzęt komputerowy

..................................................................................................................................................

 

Oprogramowanie

..................................................................................................................................................

 

Środki łączności:

..................................................................................................................................................

 

Inne urządzenia:

..................................................................................................................................................

 

 1. FIZYCZNE WARUNKI PRACY

 

Uciążliwości występujące na stanowisku:

..................................................................................................................................................

 

Częstotliwość wyjazdów służbowych:

..................................................................................................................................................

 

 1. MOŻLIWOŚĆ AWANSU I ROZWOJU ZAWODOWEGO

 

...............................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

..................................................................

(data, podpis i pieczęć kierownika działu)

 


Załącznik Nr 2

do Regulaminu Naboru

 

OGŁOSZENIE NR …..  Z DNIA ……………… R.

O NABORZE NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO PRACY

 

POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTROWCU ŚW.

al. 3 MAJA 36, 27-400 OSTROWIEC ŚW

 

 

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy: ……………………..

 

 1. Wymagania niezbędne (konieczne) do podjęcia pracy na stanowisku ……………… w  ……….:

 

 

 1. Wymagania dodatkowe, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

 

 1. Wymagane dokumenty:

 

 1. CV – życiorys z dokładnym przebiegiem nauki i pracy zawodowej.
 2. List motywacyjny.
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie stanowiący załącznik nr 1 do Ogłoszenia.
 4. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy.
 5. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności.
 6. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 7. Oświadczenie o niekaralności  za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 8. Oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym,
 9. W przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego, dokument określony w przepisach o służbie cywilnej potwierdzający znajomość języka polskiego
 10. Podpisana klauzula zgody i klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy stanowiąca załącznik nr 2 do ogłoszenia

 

 

 1. Wyżej wymienione dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach, z dopiskiem: „Ogłoszenie Nr …… Nabór na stanowisko ……………..”:

-  osobiście w punkcie podawczym w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Św., lub

-  przesłać pocztą na adres:

 

Powiatowy Urząd Pracy

al. 3 Maja 36

27-400 Ostrowiec Św.

 

 1. Termin składania ofert upływa z dniem …………. r. o godz. 15.00.

 

 1. Informacje o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

 

 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku
 2. Informacje uzupełniające ogłoszenie:

 

 1. Aplikacje, które wpłyną do urzędu po powyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Inne dokumenty poza wskazanymi powyżej nie będą przyjmowane i nie mają wpływu na procedurę naboru.
 3. Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania dokumentów rekrutacyjnych oraz przyjmowania w/wym. dokumentów poza ogłoszeniem.
 4. Osoby spełniające wymogi formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikowane do dalszego postępowania zostaną powiadomione w sposób wskazany przez nie w punkcie 3 (dane kontaktowe) w kwestionariuszu osobowym, stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia.
 5. Informacja o wyniku naboru zostanie niezwłocznie po jego zakończeniu upowszechniona przez okres 3 miesięcy w Biuletynie Informacji Publicznej PUP http://pup.ostrowiec.ibip.pl/public/
 6. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.
 7. CV oraz list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r.)
 8. Po upływie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru dokumenty aplikacyjne ulegną komisyjnemu zniszczeniu.
 9. Dodatkowych informacji i wyjaśnień w zakresie procedury naboru i spraw formalnych udziela ……………………..(tel. 41-265-42-08 wew. ……….)

 

 1. Dodatkowe uwagi:

 

Osoba, której zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia, będzie zobowiązana dostarczyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełniane umyślnie (art. 6 ust. 3 w/wym ustawy o pracownikach samorządowych)

 

 

 

 

Ostrowiec Św. dnia ………….. r.

 

 

 

 

Tablica ogłoszeń:

 

 • wywieszono dnia .........................
 • zdjęto dnia ..................................

 

 

 

 

Załącznik Nr 3

do Regulaminu Naboru

 

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

 

1. Imię (imiona) i nazwisko … ………………………………………………………………

2. Data urodzenia......................................................................................................................

3. Dane kontaktowe..................................................................................................................

4. Wykształcenie (gdy jest ono niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku)

………………………….......................................................................................................... (nazwa szkoły i rok jej ukończenia)

..................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………

(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy)

5. Kwalifikacje zawodowe (gdy jest ono niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku)

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

(kursy, studia podyplomowe, data ukończenia lub rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania, inne formy uzupełnienia wiedzy i umiejętności)

 

6. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia (gdy jest ono niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

(wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)

7. Dodatkowe dane osobowe, jeżeli prawo lub obowiązek ich podania wynika z przepisów szczególnych

..................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………….

..................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

...............................................                        ...................................................................

    (miejscowość i data)                                                                                             (podpis osoby składającej kwestionariusz)

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 4

do Regulaminu Naboru

 

KLAUZULA ZGODY I KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

 

Zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, których podanie nie wynika wprost z art. 221§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, dla potrzeb rekrutacji, a także przez okres 3 miesięcy po jej zakończeniu

 

..........................................

(data i podpis kandydata)

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r.) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim. Dane kontaktowe: ul. Aleja 3 Maja 36, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, e-mail: kios@praca.gov.pl, tel.: (41) 265-42-08.
 2. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się
  z wyznaczonym przez Administratora, Inspektorem Ochrony Danych. Taki kontakt może się odbyć
  w sposób bezpośredni (pokój 4 w siedzibie PUP w Ostrowcu Świętokrzyskim), pod numerem telefonu 41-265-42-08 wew. 309, drogą elektroniczną na adres email: iodo@pup.ostrowiec.pl  lub pisemnie na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Aleja 3 maja 36,
  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w formie papierowej/elektronicznej przez Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celu wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora).
  W pozostałym zakresie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO, to jest zgody osoby, której dane dotyczą.

Celem przetwarzania  danych jest przeprowadzenie rekrutacji (ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko, przekazanie informacji o wyniku naboru z użyciem formy tradycyjnej i na stronach podmiotowego serwisu internetowego Biuletynu Informacji Publicznej oraz innych czynności niezbędnych do prawidłowej obsługi wstępnego procesu zatrudnienia).

 1. W związku z przetwarzaniem danych w celu o którym mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji - 3 miesiące od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru.
 3. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu.
 4. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PUP w Ostrowcu Św.
 6. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

 

Załącznik Nr 5

do Regulaminu Naboru

 

 

 

...........................................................

(Imię i nazwisko)

 

PESEL: .............................................

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE KANDYDATA

 

 

 1. Oświadczam, że:

 

 • posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

 

 • toczy się/nie toczy się wobec mnie postępowanie karne,*

 

 • nie byłem/am karany/a za przestępstwa popełnione umyślnie,

 

 • wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r.)

 

 • wyrażam zgodę na ewentualne umieszczenie mojego imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania na liście kandydatów spełniających wymagania formalne, która zostanie opublikowana w BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu,
 • wyrażam zgodę na komisyjne zniszczenie złożonej przeze mnie oferty (wraz z kserokopiami dokumentów), uznanej za nie spełniającą wymagań formalnych i merytorycznych lub złożoną po terminie. Zniszczenie nastąpi po upływie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

                                                                                                                              .........................................................                

 (data i podpis kandydata)

 

 

 

* niepotrzebne skreślić


Załącznik Nr 6

do Regulaminu Naboru

 

 

 

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul. Aleja 3 Maja 36, 27-400 Ostrowiec Św.

 

 

 

 

                                               ....................................................................................................................

                                                                               (nazwa stanowiska pracy)

 

 

 

                Informujemy, że w wyniku wstępnej oceny na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci, spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

Lp.                         Imię i nazwisko                                  Miejsce zamieszkania

 

1.         ......................................................     ...........................................................................

 

2.         ......................................................     ..........................................................................

 

3.         ......................................................     ...........................................................................

 

4.         ......................................................     ...........................................................................

 

5.         ......................................................     ..........................................................................

 

6.         ......................................................     ...........................................................................

 

7.         .....................................................      ...........................................................................

 

8.         .....................................................      ...........................................................................

 

 

 

 

 

                                                                                               ............................................

                                                                                                                       (data, podpis przewodniczącego Komisji)

 


Załącznik Nr 7

do Regulaminu Naboru

 

 

PROTOKÓŁ

Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW

NA STANOWISKO PRACY

W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

 

.............................................................................................................................................................................

(nazwa stanowiska pracy)

 

 

 1. W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko pracy aplikacje przesłało .............

(ilość aplikacji)

kandydatów, w tym  ............. spełniających wymogi formalne.

                                             (ilość aplikacji)

 

 1. Komisja w składzie:

 

...........................................................................................................................................

 

............................................................................................................................................

 

..........................................................................................................................................

 

..........................................................................................................................................

 

 

 1. Po dokonaniu oceny aplikacji zgodnie z zarządzeniem Nr ..........................................

..........................................................................................................................................

wybrano następujących kandydatów: uszeregowanych według spełniania przez nich kryteriów określonych w ogłoszeniu o naborze:

 

Lp.

Imię i nazwisko

Adres

Wyniki testu

Wynik rozmowy

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 1. Zastosowano następujące metody naboru (wymienić jakie):

............................................................................................................................................

 

............................................................................................................................................

 

............................................................................................................................................

 

 1. Zastosowano następujące techniki naboru (wymienić jakie):

............................................................................................................................................

 

............................................................................................................................................

 

...........................................................................................................................................

 1. Uzasadnienie wyboru:

............................................................................................................................................

 

............................................................................................................................................

 

...........................................................................................................................................

 1. Załączniki do protokołu:
 1. kopia ogłoszenia o naborze,
 2. kopie dokumentów aplikacyjnych wybranych kandydatów,
 3. wyniki testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej.*

 

 

 

Protokół sporządził:

 

........................................................

(data, imię i nazwisko protokolanta)

 

 

 

 

                                               Podpisy członków Komisji:

 

 1. ......................................................

 

 1. ......................................................

 

 1. ......................................................

 

           

 

 

 

 

                                                                                                    Zatwierdzam:

 

 

...............................................................

 (data, podpis i pieczęć dyrektora PUP w Ostrowcu Św.)

 

* niepotrzebne skreślić


Załącznik Nr 8a

do Regulaminu Naboru

 

 

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

 

 

 

                                               ................................................................................................

(nazwa zakładu pracy)

 

 

                                               ................................................................................

                                                                       (nazwa stanowiska pracy)

 

 

 

            Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został/a

 

wybrany/a Pan/i  ......................................................................................................................

 

zamieszkały/a w.......................................................................................................................

                                                                                              (miejsce zamieszkania)

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

..................................................................................................................................................

 

.................................................................................................................................................

 

.................................................................................................................................................

 

.................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

........................................................

                                                                                                                                      (data, podpis dyrektora  PUP w Ostrowcu Św.)

 


Załącznik Nr 8b

do Regulaminu Naboru

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

 

 

                                    ...............................................................................

(nazwa  zakładu pracy)

 

 

 

 

                                               ...............................................................................

                                                           (nazwa stanowiska pracy)

 

 

 

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko nie została zatrudniona żadna osoba spośród zakwalifikowanych kandydatów/z powodu braku kandydatów*.

 

Uzasadnienie:

 

................................................................................................................................................

 

.................................................................................................................................................

 

.................................................................................................................................................

 

.................................................................................................................................................

 

.................................................................................................................................................

 

 

 

 

........................................................

                                                                                             (data, podpis dyrektora PUP  w Ostrowcu Św.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić

 

Wersja w pliku .pdf

Wytworzył:
Udostępnił:
Trąbiński Daniel
(2021-03-05 12:37:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Trąbiński Daniel
(2021-03-05 12:45:33)