Regulamin Organizacyjny

Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

Rozdział I

Przepisy ogólne

 

§ 1

 

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy określa: zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę i zakres działania komórek organizacyjnych, wchodzących w jego skład, a także zasady podpisywania pism, dokumentów finansowych, decyzji i aktów normatywnych oraz sposób załatwiania skarg i wniosków.

 

§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Ostrowieckiego.
 2. Staroście – należy przez to rozumieć Starostę Powiatu Ostrowieckiego.
 3. PUP – należy przez to rozumieć Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 4. Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 5. PRRP – należy przez to rozumieć Powiatową Radę Rynku Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 6. Komórce organizacyjnej – należy przez to rozumieć CAZ, dział, referat lub samodzielne stanowisko pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 7. EFS – należy przez to rozumieć Europejski Fundusz Społeczny.
 8. PFRON – należy przez to rozumieć Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 9. EURES – należy przez to rozumieć Europejskie Służby Zatrudnienia.
 10. BIP – należy przez to rozumieć Biuletyn Informacji Publicznej.
 11. CAZ – należy przez to rozumieć Centrum Aktywizacji Zawodowej – wyspecjalizowaną komórkę organizacyjną w ramach Powiatowego Urzędu Pracy, która realizuje zadania w zakresie usług rynku pracy oraz instrumentów rynku pracy.
 12. KFS – należy przez to rozumieć Krajowy Fundusz Szkoleniowy.
 13. IPD – należy przez to rozumieć Indywidualny Plan Działania.
 14. PAI –  należy przez to rozumieć Program Aktywizacja i Integracja.
 15. DK – należy przez to rozumieć Doradcę Klienta.
 16. IOD- należy przez to rozumieć Inspektora Ochrony Danych.
 17. RODO- należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
 18. RP- należy przez to rozumieć Rzeczpospolitą Polską.

 

 

§ 3

 1. Siedzibą PUP jest Ostrowiec Świętokrzyski. Działalność statutowa prowadzona jest  przy Alei 3 Maja 36 w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 2. PUP wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej i wykonuje zadania własne samorządu na obszarze powiatu ostrowieckiego. PUP działa w formie jednostki budżetowej sektora finansów publicznych.
 3. Utworzenie, likwidacja lub zmiana obszaru działania PUP wymaga zgody ministra właściwego do spraw pracy.

§ 4

 1. Zakres działania PUP jest określony w art. 9 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 2. PUP działa na podstawie:
 1.  Statutu PUP
 2.  Regulaminu Organizacyjnego,
 3.  Ustaw, w tym m.in.
  1. z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  2. z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym
  3. z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
  4. z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
  5. z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej z dnia 30.04.2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych
  6. z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
  7. z dnia 13.06.2003 r. o zatrudnieniu socjalnym
  8. z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  9. z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 
  10. z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych
  11. z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości
  12. z dnia 13.10.1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
  13. z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
   z ochroną miejsc pracy 
  14. z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
 4. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30.12.1998 r. w sprawie dostosowania organizacji i obszaru działania wojewódzkich i rejonowych urzędów pracy do organizacji administracji publicznej

 

 1. Zasady gospodarki finansowej PUP oraz zasady wynagradzania pracowników ustalają odrębne przepisy.

 

§ 5

 

PUP realizuje swoje  zadania przy współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy, innymi urzędami pracy, organizacjami pracodawców, PRRP, organami jednostek samorządu terytorialnego, Ochotniczymi Hufcami Pracy, agencjami zatrudnienia, instytucjami szkoleniowymi, instytucjami dialogu społecznego, instytucjami partnerstwa lokalnego, zarządami funduszy celowych.

 

Rozdział II

Kierownictwo powiatowego urzędu pracy

 

§ 6

 

 1. Całokształtem działalności PUP kieruje – zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa – Dyrektor i ponosi za nią pełną odpowiedzialność przed Starostą.
 2. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Dyrektora PUP wykonuje Starosta.
 3. Dyrektor w stosunku do pracowników PUP jest reprezentantem pracodawcy
  w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.
 4. Dyrektor realizuje zadania wynikające z przepisów prawa i kieruje PUP na podstawie otrzymanych pełnomocnictw/ upoważnień udzielonych przez Starostę i Zarząd.
 5. Podczas nieobecności Dyrektora kierownictwo sprawuje wyznaczony przez Dyrektora Kierownik komórki organizacyjnej. Zakres zastępstwa obejmuje wszystkie zadania  i kompetencje Dyrektora z wyłączeniem spraw kadrowych.
 6. Realizację zadań finansowych PUP zapewnia Główny Księgowy – Kierownik Działu Finansowo-Księgowego.
 7. Dyrektor zapewnia funkcjonowanie i koordynuje kontrolę zarządczą.
 8. Dyrektor reprezentuje PUP na zewnątrz.

 

Rozdział III

Komórki organizacyjne PUP

 

§ 7

 

 1. W PUP mogą być tworzone następujące komórki organizacyjne: dział, referat, samodzielne stanowiska pracy oraz zespoły/komisje zadaniowe. Szczegółową organizację PUP przedstawia schemat organizacyjny, stanowiący załącznik do Regulaminu.
 2. Dział jest komórką organizacyjną grupującą co najmniej 5 stanowisk pracy zajmującą się realizacją zadań o określonej problematyce lub kilkoma pokrewnymi zagadnieniami w sposób kompleksowy.
 3. Referat jest co najmniej 4 osobową komórką organizacyjną realizującą jednolite zadania merytoryczne. Referat może być tworzony jako samodzielna komórka organizacyjna lub w obrębie działu.
 4. Samodzielne stanowisko pracy jest najmniejszą komórką organizacyjną, którą tworzy się w sytuacji koniecznego organizacyjnego wyodrębnienia określonej problematyki bez uzasadniania powołania większej komórki organizacyjnej.
 5. Zespół/komisja zadaniowa to komórka organizacyjna składająca się z pracowników różnych komórek organizacyjnych powołana przez Dyrektora w celu realizacji określonego zadania w określonym terminie. Dyrektor może wyznaczyć koordynatora zespołu.
 6. O ilości utworzonych działów i samodzielnych stanowisk pracy decyduje Dyrektor               w oparciu o posiadane etaty.
 7. Kierownicy komórek organizacyjnych określają ich strukturę wewnętrzną oraz zakres działania i przedstawiają Dyrektorowi do zatwierdzenia.
 8. Dyrektor i kierownicy komórek organizacyjnych mają prawo łączyć zadania przewidziane w schemacie organizacyjnym dla wielu stanowisk.
 9. Dyrektor może zlecić jednostce zewnętrznej, obsługę prawną PUP, BHP i ppoż. oraz IOD.

 

§ 8

 

Wewnętrzna organizacja każdej komórki organizacyjnej obejmuje:

 1. Zakres działania określony w regulaminie organizacyjnym.
 2. Wykaz stanowisk służbowych.
 3. Zakres czynności pracowników.

 

Rozdział IV

 Struktura organizacyjna PUP

 

§ 9

 

W PUP tworzy się następujące komórki organizacyjne:

 

 1. Centrum Aktywizacji Zawodowej                                     symbol            CAZ
  w ramach którego funkcjonują:
 1. Stanowisko specjalisty ds. rozwoju zawodowego          symbol            CAZ 1
 2. Centrum Planowania Kariery Zawodowej
  Stanowisko doradcy zawodowego                                 symbol            CAZ 2
 3. Stanowisko ds. pośrednictwa pracy realizujące zadania sieci EURES oraz zadania związane  z zatrudnieniem cudzoziemców           symbol            CAZ 3
 4. Stanowisko ds. programów rynku pracy                         symbol            CAZ 4
 5. Stanowisko ds. instrumentów rynku pracy                     symbol            CAZ 5
 6. Centrum Obsługi Pracodawcy                                        symbol            CAZ 6
 7. Stanowisko ds. kontroli umów zawartych                      symbol            CAZ 7
 8. Stanowisko ds. pośrednictwa pracy                                symbol            CAZ 8
 9. Stanowisko ds. pośrednictwa pracy osób niepełnosprawnych                               symbol            CAZ 9

 

 

 1. Dział Organizacyjno- Prawny, Ewidencji i Świadczeń   symbol            OŚ
  w ramach którego funkcjonują:
 1. Stanowisko ds. kadr i płac                                              symbol            OŚ 1
 2. Stanowisko ds. szkoleń i spraw administracyjno- technicznych                           symbol            OŚ 2
 3. Stanowisko ds. obsługi sekretariatu                                symbol            OŚ 3
 4. Stanowisko ds. obsługi prawnej                                      symbol             OŚ 4
 5. Stanowisko ds. składnicy akt                                          symbol            OŚ 5
 6. Stanowisko ds. statystyk i analiz                                     symbol            OŚ 6
 7. Stanowisko ds. administrowania systemami informatycznymi                                                             symbol            OŚ 7
 8. Stanowisko ds. rejestracji                                                            symbol            OŚ 8
 9. Stanowisko ds. ewidencji i świadczeń                            symbol            OŚ 9
 10. Stanowisko ds. naliczania świadczeń                             symbol            OŚ 10
 11. Stanowisko ds. informacji                                               symbol            OŚ 11

 

 1. Dział Finansowo-Księgowy                                                symbol            FK
  w ramach którego funkcjonują:
  1. Stanowisko ds. księgowości budżetowej                         symbol            FK 1
  2. Stanowisko ds. obsługi funduszy celowych                   symbol            FK 2

 

 1. Inspektor Ochrony Danych                                                symbol            IOD

 

§ 10

 

 1. Dyrektor nadzoruje bezpośrednio następujące komórki organizacyjne:
 1. Centrum Aktywizacji Zawodowej.
 2. Dział Organizacyjno-Prawny, Ewidencji i Świadczeń.
 3. Dział Finansowo-Księgowy.
 4. Inspektora Ochrony Danych.
 1. Główny Księgowy PUP kieruje Działem Finansowo-Księgowym, a zakres jego działania określają odrębne przepisy.
 2. Szczegółowy zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych PUP określa Rozdział V niniejszego Regulaminu.
 3. Szczegółową strukturę organizacyjną PUP z podziałem na stanowiska pracy określa schemat organizacyjny będący załącznikiem Nr 1 do Regulaminu.

 

§ 11

 

Do kompetencji Dyrektora należy w szczególności:

 1. Realizacja zadań określonych w art. 9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 2. Sporządzanie i przedkładanie do zatwierdzenia przez Zarząd planów finansowych PUP, propozycji ich zmian zaistniałych w trakcie realizacji oraz podział środków Funduszu Pracy.
 3. Zatwierdzanie sprawozdań i informacji z działalności PUP oraz materiałów przedkładanych Radzie Powiatu, Zarządowi i PRRP.
 4. Pozyskiwanie i gospodarowanie, z upoważnienia Starosty, środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy, w tym z funduszy krajowych i unijnych.
 5. Promocja usług PUP.
 6. Zatrudnianie, zwalnianie, wynagradzanie pracowników PUP, ocenianie podległych pracowników.
 7. Współpraca z administracją rządową i PRRP, jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami dialogu społecznego, agencjami zatrudnienia, instytucjami partnerstwa lokalnego, Ochotniczymi Hufcami Pracy oraz instytucjami szkoleniowymi w zakresie współtworzenia i realizacji polityki rynku pracy na terenie powiatu.
 8. Inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy.
 9. Współdziałanie z PRRP w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystywania środków Funduszu Pracy.
 10. Realizacja zadań wynikających z koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego państw oraz swobodnego przepływu pracowników miedzy państwami Unii Europejskiej.
 11. Wydawanie zarządzeń i poleceń służbowych oraz – z upoważnienia Starosty – decyzji, postanowień administracyjnych i zaświadczeń.
 12. Opracowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia przez Zarząd Regulaminu organizacyjnego PUP.
 13. Planowanie, wytyczanie kierunków działania, organizacja pracy PUP oraz prowadzenie polityki kadrowej.
 14. Koordynowanie i nadzorowanie realizacji wyznaczonych zadań PUP.
 15. Określanie zakresów czynności dla podległych w strukturze organizacyjnej kierowników komórek organizacyjnych.
 16. Tworzenie odpowiednich warunków organizacyjnych dla realizacji projektów współfinansowanych z EFS.
 17. Nadzór nad realizacją działalności kontrolnej zewnętrznej oraz monitoring kontroli zarządczej.
 18. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem procedury odwoławczej od decyzji                   i postanowień wydanych w podległych komórkach organizacyjnych.
 19. Zawieranie umów i porozumień wynikających z zakresu działania PUP, w ramach udzielonych pełnomocnictw.
 20. Udzielanie pełnomocnictw procesowych w sprawach wynikających z zakresu działania PUP (w ramach posiadanych upoważnień).
 21. Koordynowanie zadań z zakresu analiz rynku pracy i badań statystycznych prowadzonych w PUP oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na potrzeby PRRP oraz organów zatrudnienia.
 22. Koordynacja zadań z zakresu obsługi informatycznej urzędu.
 23. Nadzór nad podnoszeniem kwalifikacji pracowników PUP i ich rozwojem zawodowym.
 24. Nadzór nad rozpatrywaniem skarg i wniosków.
 25. Ustalanie celów i sposobu przetwarzania danych osobowych oraz wykonywanie innych zadań zgodnie z RODO.
 26. Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych.

 

§ 12

 

 1. Do podstawowych zadań, obowiązków i uprawnień kierowników komórek organizacyjnych należy:
 1. Koordynowanie i nadzorowanie pracy komórki organizacyjnej, jak również bieżąca współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi.
 2. Podejmowanie decyzji oraz wydawanie dyspozycji w granicach wynikających z zakresu zadań działu na podstawie upoważnienia Dyrektora.
 3. Szczegółowe zaznajomienie pracowników z zadaniami komórki organizacyjnej, zakresem współpracy z innymi komórkami PUP oraz ustaleniami dyrekcji i przekazywanie do wiadomości i wykonania otrzymanych poleceń, dyspozycji oraz aktów normatywnych.
 4. Dbałość o rozwój zawodowy podległych pracowników (w szczególności umożliwianie pracownikom kierowanego działu uczestnictwa w szkoleniach organizowanych dla potrzeb służb zatrudnienia).
 5. Udzielanie pomocy podległym pracownikom w zakresie opracowywania procedur i wytycznych dotyczących realizacji zadań.
 6. Kontrolowanie pracy działu pod względem merytorycznym i formalnym w oparciu o przepisy ustaw i obowiązujących standardów.
 7. Dokonywanie okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników działu.
 8. Nadzór nad stosowaniem przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przepisów wykonawczych i innych aktów prawnych, koniecznych do właściwego realizowania zadań PUP.
 9. Współpraca z organami samorządu powiatu, gmin, administracji rządowej, organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie przeciwdziałania bezrobociu.
 10. Współpraca z partnerami rynku pracy w celu tworzenia nowych miejsc pracy  i zwiększania zatrudnienia.
 11. Współdziałanie z Najwyższą Izbą Kontroli, Państwową Inspekcją Pracy, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Administracją Celno- Skarbową, Policją oraz innymi organami w zakresie kontroli.
 12. Zwiększanie dostępności do oferowanych przez PUP usług oraz ich promocja.
 13. Dbanie o wizerunek PUP jako instytucji wsparcia i pomocy.
 14. Dbanie o wysoki poziom obsługi klienta urzędu.
 15. Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej PUP oraz na stronie BIP.
 16. Kontrola pracy komórki organizacyjnej pod względem merytorycznym i formalnym.
 17. Umożliwianie pracownikom dostępu do ukazujących się przepisów prawnych  i innych aktów normatywnych celem zapoznania się z ich treścią i stosowaniem.
 18. Przygotowywanie projektów dokumentacji, wzorów wniosków, umów, zarządzeń, regulaminów itp. stosowanych w PUP w zakresie działania swojego działu/referatu.
 19. Opiniowanie doboru obsady osobowej kierowanego działu, wnioskowanie wysokości wynagrodzenia, przeszeregowań, nagród, kar dla podległych pracowników.
 20. Prawo żądania od innych komórek organizacyjnych PUP materiałów, informacji   i opinii potrzebnych do wykonywania zadań.
 21. Podpisywanie korespondencji wewnętrznej i pism wychodzących, które wymagają odrębnego upoważnienia.
 22. Ustalanie i aktualizowanie szczegółowych zakresów czynności dla podległych pracowników.
 23. Powierzanie, w uzasadnionych przypadkach, podległym pracownikom wykonywania czynności i zadań dodatkowych, nieobjętych zakresem czynności.
 24. Wyznaczanie zastępstwa w przypadku urlopu lub długotrwałej nieobecności              w pracy pracownika.
 25. Opracowywanie i przedkładanie do zaaprobowania Dyrektorowi właściwych merytorycznie materiałów i informacji rozpatrywanych przez Radę Powiatu, Zarząd oraz PRRP.
 26. Zapewnienie sprawnej organizacji pracy na poszczególnych stanowiskach.
 27. Kontrolowanie przestrzegania przez podległych pracowników dyscypliny pracy, regulaminu pracy, przepisów o ochronie danych osobowych i informacji niejawnych.
 28. Reprezentowanie PUP na zewnątrz w zakresie powierzonych kompetencji w oparciu o uzyskane upoważnienie od Dyrektora.
 29. Rzetelne oraz terminowe sporządzanie sprawozdań, analiz i innych materiałów informacyjnych z obszaru działania działu/referatu.
 30. Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.
 31. Sprawowanie kontroli zarządczej i zarządzanie ryzykiem.

 

 1. W związku z przydzielonymi zadaniami, w uzasadnionych przypadkach, kierownicy działów mają prawo wystąpić do Dyrektora o przekazanie materiałów, informacji  i opinii niezbędnych do wykonywania tych zadań.
 2. Przepisy ust. 2 stosuje się odpowiednio do samodzielnych stanowisk pracy.

 

§ 13

 

 1. Postanowienia § 12 mają również zastosowanie w odniesieniu do Głównego Księgowego, kierującego Działem Finansowo-Księgowym.
 2. Obowiązki i uprawnienia Głównego Księgowego określa Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. W zakresie realizacji zadań merytorycznych Główny Księgowy podlega bezpośrednio Dyrektorowi.

 

Rozdział V

Zakres zadań komórek organizacyjnych PUP

 

§ 14

 

Do zakresu podstawowych zadań CAZ, w ramach którego funkcjonują wymienione poniżej stanowiska pracy, należy w szczególności:

 

 1. Stanowisko ds. rozwoju zawodowego:
 1. Informowanie o możliwościach i zasadach korzystania ze szkoleń proponowanych przez urząd oraz promowanie tej formy aktywizacji.

 2. Diagnozowanie zapotrzebowania na zawody, specjalności i kwalifikacje na rynku pracy oraz diagnozowanie potrzeb szkoleniowych osób uprawnionych do szkolenia.

 3. Sporządzanie i upowszechnianie planu szkoleń.

 4. Realizacja zadań związanych z finansowaniem szkoleń bezrobotnych
  i poszukujących pracy w celu podniesienia ich kwalifikacji zawodowych
  i innych kwalifikacji zwiększających szansę na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

 5. Organizowanie szkoleń polegające na wyborze instytucji szkoleniowych                i zawieraniu umów szkoleniowych z instytucjami szkoleniowymi lub powierzanie przeprowadzenia szkolenia zakładanej i prowadzonej przez Starostę instytucji szkoleniowej.

 6. Kierowanie osób na szkolenia, monitorowanie przebiegu szkoleń oraz prowadzenie analiz skuteczności i efektywności szkoleń.

 7. Finansowanie kosztów studiów podyplomowych.

 8. Finansowanie kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.

 9. Udzielanie pożyczek na sfinansowanie kosztów szkolenia.

 10. Organizowanie i finansowanie przygotowania zawodowego dorosłych,

 11. Współpraca z instytucjami w zakresie organizacji szkoleń.

 12. Finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników                   i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 13. Realizacja wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego.

 14. Refundowanie kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi w przypadku skierowania na przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie.

 15. Finansowanie, w formie zwrotu, poniesionych kosztów z tytułu przejazdu na szkolenie lub egzamin.

 16. Przygotowanie decyzji o:

 1. przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu lub wznowieniu wypłaty oraz utracie stypendium z tytułu odbywania szkolenia i studiów podyplomowych,

 2. obowiązku zwrotu nienależnie przyznanego stypendium z tytułu odbywania szkolenia lub studiów podyplomowych,

 3. odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości stypendium z tytułu odbywania szkolenia i studiów podyplomowych, które nie były kierowane do egzekucji.

 

 1. Centrum Planowania Kariery Zawodowej.

Stanowisko doradcy zawodowego.

 1. Udzielanie pomocy w podjęciu decyzji dotyczącej drogi rozwoju zawodowego, przygotowywaniu do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy oraz w dostosowaniu się do wymogów współczesnego rynku pracy.
 2. Wsparcie osób bezrobotnych i poszukujących pracy w:
 1. wyborze bądź zmianie zawodu,
 2. planowaniu rozwoju zawodowego,
 3. uzupełnieniu lub zmiany kwalifikacji zawodowych,
 4. wyborze kierunku kształcenia lub szkolenia,
 5. wyborze miejsca pracy,
 6. nabyciu umiejętności niezbędnych przy aktywnym poszukiwaniu pracy,
 7. stworzeniu marki osobistej – przygotowaniu do świadomego udziału  w procesie rekrutacji,
 8. przygotowaniu CV,
 9. wyborze właściwej formy aktywizacji zawodowej,
 10. znalezieniu zatrudnienia,
 11. planowaniu działań związanych z rozpoczęciem samozatrudnienia.
 1.  Pomoc udzielana w ramach poradnictwa zawodowego będzie udzielana   w szczególności poprzez:
 1. udzielanie porad indywidualnych z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia, w tym badaniu zainteresowań i uzdolnień zawodowych,
 2. udzielanie informacji indywidualnej osobie zgłaszającej potrzebę uzyskania informacji zawodowej,
 3. kierowanie na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy
  i zawodu albo kierunku szkolenia,
 4. inicjowanie, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych i grupowych informacji zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy,
 5. inicjowanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy.
 1. Udzielanie pomocy pracodawcom:
 1. w doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy,
 2. we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników przez udzielanie porad zawodowych.
 1. Podejmowanie działań mających na celu zwiększenie świadomości młodych osób w zakresie znajomości współczesnych wymagań rynku pracy poprzez spotkania doradców zawodowych  z uczniami szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych prowadzonych w formie warsztatów zawodoznawczych (informacje na temat planowania kariery zawodowej, rynku pracy, przedsiębiorczości, itp.) oraz  konsultacji indywidualnych (testy zainteresowań zawodowych, określenia predyspozycji zawodowych, itp.).
 2. Inicjowanie i wdrażanie projektów z zakresu aktywizacji zawodowej skierowanych do grup docelowych zidentyfikowanych jako osoby bezrobotne wymagające szczególnego wsparcia, w szczególności do: osób długotrwale bezrobotnych, seniorów, osób wykluczonych społecznie, matek po urlopie macierzyńskim, osób opiekujących się dziećmi niepełnosprawnymi.
 3. Udzielanie informacji z zakresu stosowania mechanizmów ekonomii społecznej w przeciwdziałaniu bezrobociu oraz możliwościach dotowania przez PUP zakładania spółdzielni socjalnych.
 4. Przygotowanie i nadzór nad realizacją indywidualnego planu działania osoby bezrobotnej.

 

 1. Stanowisko ds. pośrednictwa pracy realizującego zadania sieci EURES oraz zadań związanych z zatrudnieniem cudzoziemców:
 1. Informowanie bezrobotnych i poszukujących pracy o możliwości zatrudnienia, warunkach życia i pracy oraz sytuacji na rynkach pracy w państwach UE/EOG w ramach poradnictwa indywidualnego i grupowego.
 2. Obsługa zagranicznych ofert pracy, przyjmowanie CV kandydatów poszukujących pracy za granicą, udział w procesach rekrutacyjnych i targach pracy.
 3. Informowanie pracodawców z kraju o możliwości zatrudnienia pracowników posiadający odpowiednie kwalifikacje z państw UE/EOG.
 4. Prowadzenie międzynarodowego pośrednictwa pracy dla pracodawcy z kraju, zainteresowanego rekrutacją kandydatów z państw UE/EOG.
 5. Prowadzenie międzynarodowego pośrednictwa pracy dla pracodawcy z państw UE/EOG, zainteresowanego rekrutacją kandydatów z kraju.
 6. Promocja działań prowadzonych przez sieć współpracy Eures oraz jej partnerów.
 7. Prowadzenie spraw związanych z procedurą oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Weryfikowanie składanych oświadczeń, wpis oświadczeń do ewidencji, prowadzenie postępowania administracyjnego w przypadku odmowy wpisu oświadczenia do ewidencji oświadczeń czy umorzenia postępowania.
 8. Prowadzenie spraw związanych z wydaniem zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca oraz przedłużeniem zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca. Weryfikowanie składanych wniosków i prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie wydania:
 1. zaświadczenia o wpisie wniosku do ewidencji,
 2. zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca,
 3. przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca,
 4. decyzji o odmowie wydania zezwolenia/przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca,
 5. uchylenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca,
 6. umorzenia postępowania, itp.

9. Przyjmowanie, rozpatrywanie wniosków o wydanie informacji starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi w oparciu o rejestr osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

 

 1. Stanowisko ds. programów rynku pracy:
 1. Przygotowanie projektów w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, wynikających z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz koordynowanie wdrażanych programów.
 2. Przygotowanie wniosków o pozyskanie środków finansowych z „rezerwy” Funduszu Pracy na realizację programów aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych,
 3. Współpraca z Wojewódzkim Urzędem Pracy w zakresie realizacji programów regionalnych.
 4. Opracowywanie programów specjalnych we współpracy z pozostałymi stanowiskami CAZ.
 5. Nadzór nad realizacją projektów pilotażowych.
 6. Monitoring, sprawozdawczość i ocena realizacji projektów oraz programów.
 7. Działania informacyjne i promocyjne związane z realizowanymi projektami.
 8. Nadzorowanie wykonania budżetu w realizowanych projektach i programach, współpraca  w tym zakresie z Działem Finansowo-Księgowym.
 9. Rozpoznanie sytuacji na rynku pracy i podejmowanie działań monitorujących rynek pracy.
 10. Określenie istniejących „grup ryzyka” i ich rozmiarów na podstawie analiz lokalnego rynku pracy.
 11. Współpraca z partnerami rynku pracy.

 

 1. Stanowisko ds. instrumentów rynku pracy:
 1. Zadania związane z organizacją staży, w tym w ramach bonu stażowego.
 2. Przygotowanie dokumentów do naliczenia stypendium bezrobotnym odbywającym staż oraz w ramach bonów stażowych – zwrotu kosztów przejazdu dla bezrobotnego i premii dla pracodawcy.
 3. Rozliczanie: kosztów przejazdu do miejsca odbywania stażu poza miejscem stałego zamieszkania, kosztów zakwaterowania oraz refundacji bezrobotnemu odbywającemu staż kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi lub osobą zależną.
 4. Przygotowanie dokumentacji związanej z organizacją prac interwencyjnych      i robót publicznych
 5. Realizacja wniosków o przyznanie pracodawcy jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne w związku     z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego.
 6. Zadania związane z przyznawaniem jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej bezrobotnemu / opiekunowi / absolwentowi CIS / absolwentowi KIS.
 7. Realizacja wniosków o refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska dla skierowanego bezrobotnego podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, producentom rolnym, niepublicznym przedszkolom
  i niepublicznym szkołom pracy.
 8. Zadania związane z refundacją świadczeń dla osób realizujących indywidualny program zatrudnienia socjalnego.
 9. Organizacja na wniosek gminy prac społecznie użytecznych.
 10. Realizacja wniosków o przyznawanie pracodawcom lub przedsiębiorcom środków zwanych „grantem” na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy dla skierowanego bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną.
 11. Realizacja wniosków o przyznaniem świadczeń aktywizacyjnych pracodawcom za zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną.
 12. Realizacja wniosków o przyznanie pracodawcy refundacji kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia podejmujących zatrudnienie pierwszy raz                   w życiu.
 13. Zadania związane z dofinansowaniem pracodawcy lub przedsiębiorcy wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.
 14. Realizacja wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie oraz bonu zatrudnieniowego.
 15. Zadania związane z refundacją pracodawcy części kosztów wynagrodzenia
  i składek na ubezpieczenie społeczne zatrudnionego bezrobotnego do 30 roku życia.
 16. Przygotowanie umów i dokumentacji do finansowego rozliczenia realizowanych instrumentów.
 17. Monitoring zawartych umów.
 18. Kontrola zgodności udzielonej pomocy publicznej dla przedsiębiorców                 w ramach stosowanych instrumentów rynku pracy z warunkami jej dopuszczalności.
 19. Sporządzanie zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis.
 20. Prowadzenie sprawozdawczości udzielanej pomocy publicznej.
 21. Zadania związane z aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych finansowane ze środków PFRON.
 22. Przygotowanie decyzji o:
 1. przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu lub wznowieniu wypłaty oraz utracie stypendium z tytułu odbywania stażu,
 2. obowiązku zwrotu nienależnie przyznanego świadczenia, zwrotu refundacji kosztów doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy, jednorazowo przyznanych środków na podjęcie działalności gospodarczej, prac interwencyjnych, robót publicznych i innych świadczeń,
 3. odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości nienależnie pobranego świadczenia, zwrotu refundacji kosztów doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy, jednorazowo przyznanych środków na podjęcie działalności gospodarczej, prac interwencyjnych, robót publicznych i innych świadczeń.

 

 1. Centrum Obsługi Pracodawcy:
 1. Pozyskiwanie i realizacja ofert pracy.
 2. Przyjmowanie zgłoszeń krajowych ofert pracy.
 3. Zakładanie i aktualizacja kart pracodawcy.
 4. Upowszechnianie krajowych ofert pracy.
 5. Wydawanie osobom zarejestrowanym skierowań do pracodawcy.
 6. Udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy.
 7. Inicjowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy                     z pracodawcami.
 8. Rozpoznawanie potrzeb pracodawców w zakresie zatrudnienia.
 9. Zadania związane z opracowaniem strategii promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy.
 10. Opracowanie, ustalanie założeń i monitoring projektów konkursowych, które przyczynią się do poprawy sytuacji na lokalnym rynku pracy.
 11. Planowanie i podejmowanie oraz utrzymywanie kontaktów z pracodawcami.
 12. Informowanie pracodawców o możliwości zgłoszenia oferty pracy oraz
  o możliwości skorzystania z innych form pomocy określonej w ustawie oferowanych pracodawcom.
 13. Informowanie pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na rynku pracy.
 14. Zadania związane z organizacją giełd pracy oraz targów pracy.
 15. Sporządzanie wykazu pracodawców, z którymi zostały zawarte umowy, zgodnie art.59 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 16. Prowadzenie spraw związanych z działalnością informacyjną Urzędu oraz popularyzacją usług i instrumentów rynku pracy.
 17. Opracowywanie badań, analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy.
 18. Sporządzanie materiałów promocyjnych powiatowego urzędu pracy.
 19. Współpraca z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i pośrednikami finansowymi dotycząca pożyczek na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego skierowanego przez urząd, w tym opiniowanie wniosków o udzielenie pożyczki, kierowanie bezrobotnych na utworzone stanowiska pracy oraz monitorowanie zatrudnienia we współpracy z pośrednikami finansowymi.
 20. Współpraca z doradcami klienta dotycząca możliwości aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych.

 

 1. Stanowisko ds. kontroli umów.

Zakres kontroli w ramach obowiązków:

 1. Umowy zawarte z PUP o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.
 2. Umowy zawarte z PUP w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
 3. Umowy zawarte z PUP o zorganizowanie stażu.
 4. Umowy zawarte z PUP o zorganizowanie przygotowania zawodowego dorosłych.
 5. Umowy zawarte z PUP o zorganizowanie prac interwencyjnych.
 6. Umowy zawarte z PUP w sprawie zwrotu ze środków PFRON kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej oraz przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienia wkładu do spółdzielni socjalnej.
 7. Umowy zawarte z PUP o zorganizowanie szkoleń.
 8. Umowy zawarte z PUP o finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego ze środków KFS.
 9. Umowy zawarte z PUP o zorganizowanie robót publicznych.
 10. Umowy zawarte z PUP o refundacje świadczeń indywidualnego zatrudnienia socjalnego.
 11. Porozumienia zawarte z PUP w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych.
 12. Umowy zawarte z PUP w sprawie przyznania pracodawcy lub przedsiębiorcy „grantu” na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy.
 13. Umowy w sprawie przyznania pracodawcy świadczenia aktywizacyjnego za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego.
 14. Umowy zawarte z PUP w sprawie:
 1. refundacji pracodawcy kosztów z tytułu opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego,
 2. refundacji pracodawcy kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia,
 3. dofinansowania pracodawcy lub przedsiębiorcy wynagrodzenia
  za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia,
 4. refundacji pracodawcy części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne zatrudnionego bezrobotnego do 30 roku  życia,
  w tym także w ramach bonu zatrudnieniowego.

 

 1. Stanowisko ds. pośrednictwa pracy:
 1. Przygotowanie i nadzór nad realizacją indywidualnego planu działania.
 2. Udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników
  o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych oraz informowanie
  o przysługujących im prawach i obowiązkach.
 3. Informowanie bezrobotnych i poszukujących pracy o aktualnej sytuacji
  i przewidywanych zmianach na rynku pracy.
 4. Inicjowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami.
 5. Udostępnianie osobom bezrobotnym ofert pracy.
 6. Współpraca z ośrodkami pomocy społecznej w zakresie aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych.
 7. Współpraca z instytucjami rynku pracy realizującymi zadania określone                w ustawie.
 8. Współpraca z Wojewódzkim Urzędem Pracy w zakresie zlecania działań aktywizacyjnych, w tym rekrutacja i kierowanie bezrobotnych do realizatora działań.
 9. Rozpatrywanie wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie, szkoleniowego, zatrudnieniowego i stażowego.
 10. Rozpatrywanie oraz naliczanie i weryfikacja wypłat w ramach  wniosków:
 1. o zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 2. o przyznanie dodatku aktywizacyjnego,
 3. o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.
 1. Przygotowywanie decyzji o:
 1. przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu lub wznowieniu wypłaty oraz utracie stypendium z tytułu kontynuowania nauki i dodatków aktywizacyjnych,
 2. obowiązku zwrotu stypendium z tytułu kontynuowania nauki i dodatków aktywizacyjnych,
 3. odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości stypendium z tytułu kontynuowania nauki i dodatków aktywizacyjnych.

 

 1. Stanowisko ds. pośrednictwa pracy osób niepełnosprawnych:
 1. Przygotowanie i nadzór nad realizacją indywidualnego planu działania.
 2. Udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników          o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych oraz informowanie                    o przysługujących im prawach i obowiązkach.
 3. Informowanie bezrobotnych i poszukujących pracy o aktualnej sytuacji
  i przewidywanych zmianach na rynku pracy,
 4. Przyjmowanie zgłoszeń krajowych ofert pracy dla osób niepełnosprawnych
  i ich realizacja, w tym realizacja giełd pracy.
 5. Zakładanie i aktualizacja kart pracodawcy.
 6. Upowszechnianie krajowych ofert pracy dla osób niepełnosprawnych.
 7. Udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy.
 8. Inicjowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy                     z pracodawcami.
 9. Udostępnianie osobom bezrobotnym ofert pracy.
 10. Współpraca z ośrodkami pomocy społecznej w zakresie aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych.
 11. Współpraca z instytucjami rynku pracy realizującymi zadania określone                w ustawie.
 12. Współpraca z Wojewódzkim Urzędem Pracy w zakresie zlecania działań aktywizacyjnych, w tym rekrutacja i kierowanie bezrobotnych do realizatora działań.
 13. Rozpatrywanie wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie, szkoleniowego, zatrudnieniowego i stażowego.
 14. Rozpatrywanie oraz naliczanie i weryfikacja wypłat w ramach  wniosków:
 1. o zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 2. o przyznanie dodatku aktywizacyjnego,
 3. o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.
 1. Przygotowywanie decyzji o:
 1. przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu lub wznowieniu wypłaty oraz utracie stypendium z tytułu kontynuowania nauki i dodatków aktywizacyjnych,
 2. obowiązku zwrotu stypendium z tytułu kontynuowania nauki i dodatków aktywizacyjnych,
 3. odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości stypendium z tytułu kontynuowania nauki i dodatków aktywizacyjnych

 

§ 15

 

Do zakresu podstawowych zadań Działu Organizacyjno- Prawnego, Ewidencji
i Świadczeń, w ramach którego funkcjonują niżej wymienione stanowiska, należy
w szczególności:

 

 1. Stanowisko ds. kadr i płac:
 1. Opracowywanie i przygotowywanie projektów regulaminu pracy
  i wynagradzania.
 2. Sporządzanie dokumentacji z zakresu prawa pracy, w szczególności umów
  o pracę i świadectw pracy. 
 3. Prowadzenie spraw osobowych pracowników PUP.
 4. Prowadzenie procesu naboru na wolne stanowiska urzędnicze.
 5. Zarządzanie danymi dotyczącymi składników płacy pracowników PUP.
 6. Kontrola dyscypliny pracy i czasu pracy pracowników.
 7. Prowadzenie ewidencji wyjść służbowych i prywatnych.
 8. Organizowanie i sprawowanie nadzoru nad przebiegiem praktyk zawodowych          i staży w PUP.
 9. Prowadzenie spraw związanych z przeszeregowaniem i awansowaniem pracowników PUP.
 10. Prowadzenie spraw związanych z przeglądem kadrowym i okresowymi ocenami kwalifikacyjnymi pracowników.
 11. Sporządzanie list płac dla pracowników PUP w ramach zawartych umów oraz przekazywanie środków na wynagrodzenia.
 12. Dokonywanie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz prowadzenie, sporządzanie i przekazywanie stosownej dokumentacji w tym zakresie.
 13. Sporządzanie deklaracji podatkowych i przekazywanie naliczonego podatku do Urzędu Skarbowego.
 14. Wydanie pracownikom dokumentów potwierdzających osiągane wynagrodzenie (Rp 7 i inne).
 15. Obsługa rachunkowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 16. Realizacja zadań wynikających z ustawy o powszechnym ubezpieczeniu społecznym w zakresie spraw pracowniczych.
 17. Kompletowanie dokumentacji i przygotowywanie wniosków w przyznanie renty i emerytury dla pracowników PUP.
 18. Opracowywanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej, analiz                   i informacji dotyczącej pracowników PUP.

 

 1. Stanowisko ds. szkoleń i spraw administracyjno-technicznych.
 1. Opracowywanie projektów zmian w Regulaminie Organizacyjnym.
 2. Opracowywanie aktów normatywnych Dyrektora.
 3. Opracowywanie projektów regulaminów wewnętrznych PUP.
 4. Opracowywanie planu szkoleń pracowników PUP.
 5. Współdziałanie z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w zakresie kierowania pracowników PUP na szkolenia, specjalistyczne kursy.
 6. Przygotowanie projektów oraz prowadzenie rejestru wydanych upoważnień
  i pełnomocnictw.
 7. Projektowanie i nadzór nad funkcjonowaniem obiegu informacji w PUP.
 8. Obsługa spotkań, konferencji, targów pracy.
 9. Obsługa techniczna posiedzeń PRRP.
 10. Prowadzenie postępowań w sprawach skarg i wniosków.  
 11. Opracowanie zbiorczej dokumentacji kontroli zarządczej.
 12. Sporządzanie informacji na potrzeby PUP o wymaganych przeglądach oraz uczestniczenie w nich.
 13. Utrzymanie sprawności technicznej samochodu służbowego oraz prowadzenie dotyczącej go dokumentacji.
 14. Planowanie i dokonywanie zakupów wyposażenia i materiałów biurowych, zamawianie pieczątek, tablic i druków urzędowych.
 15. Dbanie o utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach PUP.
 16. Dokonywanie bieżących remontów i napraw.
 17. Organizowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych. Prowadzenie właściwej dokumentacji.
 18. Windykacja oraz inne stosowne czynności mające na celu odzyskanie od bezrobotnych i podmiotów gospodarczych nienależnie pobranych świadczeń oraz należności z tytułu zwrotu refundacji lub przyznanych jednorazowo środków z Funduszu Pracy i innych funduszy celowych.

 

 1. Stanowisko ds. obsługi sekretariatu:
 1. Obsługa narad i spotkań organizowanych przez Dyrektora.
 2. Gromadzenie i przechowywanie korespondencji Dyrektora.
 3. Obsługa kancelaryjna PUP.
 4. Obsługa podsystemu obiegu dokumentów „eDOK”.

 

 1. Do zakresu podstawowych zadań Stanowiska ds. obsługi prawnej należy realizacja postanowień ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych,
  a w szczególności:
 1. Zastępstwo procesowe i prawne przed sądami i urzędami.
 2. Obsługa prawna PUP.
 3. Udzielanie wyjaśnień na zapytania kierowników komórek organizacyjnych.
 4. Sporządzanie opinii prawnych.
 5. Opiniowanie pod względem formalno- prawnym projektów regulaminów, zarządzeń Dyrektora i innych aktów wewnętrznych dotyczących funkcjonowania PUP.
 6. Opiniowanie pod względem formalno- prawnym projektów umów, pism, decyzji administracyjnych i innych dokumentów powodujących lub mających spowodować skutki prawne.
 7. Wykonywanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności PUP.

 

 1. Stanowisko ds. składnicy akt:
 1. Prowadzenie ewidencji akt.
 2. Przechowywanie i zabezpieczanie przejętej dokumentacji.
 3. Udostępnianie akt osobom upoważnionym.

 

 1. Stanowisko ds. informacji i analiz:
 1. Sporządzanie sprawozdań statystycznych.
 2. Tworzenie baz danych statystycznych.
 3. Przygotowywanie raportów.
 4. Opracowywanie badań, analiz i sprawozdań oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na potrzeby PRRP oraz organów zatrudnienia.
 5. Inicjowanie i realizowanie badań i analiz wykorzystywanych w działaniach prowadzonych przez PUP.
 6. Prowadzenie monitoringu zawodów nadwyżkowych i deficytowych.
 7. Współpraca z partnerami zewnętrznymi w sprawie przekazywania informacji   o stanie i strukturze bezrobocia.

 

 1. Stanowisko ds. administrowania systemami informatycznymi:
 1. Nadzór nad programami użytkowymi wykorzystywanymi w PUP, wykonanie obowiązków administratora systemu informatycznego, nadzór nad siecią komputerową, nadawanie i ograniczanie uprawnień, w porozumieniu                   z Dyrektorem PUP, do korzystania z zasobów sieci i Internetu.
 2. Czuwanie nad właściwym zabezpieczeniem danych, wykonywanie okresowych archiwizacji oraz ich przechowywanie.
 3. Utrzymywanie systemu i sprzętu informatycznego w stałej sprawności poprzez bieżącą konserwację, dokonywanie okresowych przeglądów, napraw                     i modernizacji.
 4. Prowadzenie i nadzór nad aktualizacją strony BIP i strony internetowej PUP.
 5. Przygotowywanie okresowych raportów i analiza określonych danych.
 6. Nadzór i kontrola prawidłowości eksploatacji wyposażenia informatycznego, udzielanie instruktarzu i pomocy pracownikom PUP.
 7. Organizowanie i prowadzenie wewnętrznych szkoleń w zakresie eksploatacji sprzętu komputerowego oraz oprogramowania.
 8. Planowanie potrzeb w zakresie zakupów materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych oraz czuwanie nad ich właściwym przechowywanie.
 9. Nadzór nad przestrzeganiem zasad wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, informacji niejawnych i ustawy o ochronie praw autorskich.
 10. Przygotowywanie okresowych zestawień statystycznych oraz informacji potrzebnych do sporządzania analiz.

 

 1. Stanowisko ds. rejestracji
 1. Zapewnienie poufności, w szczególności polegającej na przeprowadzeniu rejestracji w taki sposób, aby dane przekazywane przez osobę ubiegającą się
  o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy oraz składane przez tę osobę oświadczenia nie były narażone na dostanie się do wiadomości osób trzecich.
 2. Rejestrowanie osób bezrobotnych i poszukujących pracy (w tym rejestracja elektroniczna), w tym osób niepełnosprawnych osób dokonujących transferu
  z państw określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz innych osób,  do których mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
 3. Wprowadzanie danych do systemu informatycznego, przekazanych przez osoby rejestrujące się.
 4. Ustalanie statusu osoby zgłaszającej się i prawa do zasiłku dla bezrobotnych.
 5. Przesyłanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy dokumentów osoby powracającej z zagranicy, w celu wydania decyzji w sprawie zasiłku dla bezrobotnych.
 6. Zawiadamianie Wojewódzkiego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu się osoby uprawnionej do transferu zasiłku na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
 7. Zawiadamianie organów Straży Granicznej lub wojewody o dokonaniu rejestracji cudzoziemca.
 8. Wyznaczanie pierwszych terminów zgłoszeń u Doradcy Klienta.
 9. Udzielanie osobom rejestrowanym informacji o ich prawach                                     i obowiązkach.
 10. Wydawanie osobie zarejestrowanej wydruku danych z karty rejestracyjnej oraz informacji o przysługujących jej prawach i obowiązkach wynikających
  z ustawy oraz formach pomocy określonych w ustawie.
 11. Zgłaszanie bezrobotnych i członków ich rodzin do ubezpieczeń społecznych  zdrowotnego oraz ich wyłączanie.
 12. Przygotowywanie decyzji w sprawie uznania lub odmowy uznania za osobę bezrobotną albo poszukującą pracy oraz decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania  prawa do zasiłku dla  bezrobotnych.

 

 1. Stanowisko ds. ewidencji i świadczeń:
 1. Kompletowanie dokumentacji osoby zarejestrowanej w celu przekazania do DK.
 2. Aktualizowanie danych zawartych w karcie rejestracyjnej oraz ich weryfikacja.
 3. Naliczenie zasiłków dla bezrobotnych.
 4. Porządkowanie dokumentacji bezrobotnych na podstawie elektronicznych raportów zawierających informacje o zbiegu tytułów do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
 5. Weryfikacja decyzji ostatecznych dotyczących statusu osoby bezrobotnej na podstawie elektronicznego raportu o zbiegu tytułu do ubezpieczeń oraz danych przekazanych przez ZUS.
 6. Prowadzenie wznowienia postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną w zakresie statusu osoby bezrobotnej/ poszukującej pracy
  i prawa do zasiłku.
 7. Realizacja decyzji wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń dla bezrobotnych.
 8. Zawiadamianie Wojewódzkiego Urzędu Pracy o utracie statusu przez osoby uprawnione do transferu zasiłku.
 9. Przygotowywanie decyzji w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy
  w sprawie:
 1. uznania lub odmowy  uznania za osobę bezrobotną lub poszukującą pracy,
 2. przyznaniu, odmowie przyznania lub zawieszeniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych,
 3. utraty statusu osoby bezrobotnej/ poszukującej pracy,
 4. obowiązku zwrotu, odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu nienależnie pobranych świadczeń.
 1. Prowadzenie postępowania odwoławczego.
 2. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi PUP.
 3. Udzielanie informacji Ośrodkom Pomocy Społecznej za pośrednictwem elektronicznego systemu SEPI.
 4. Współpraca z organami rentowymi, ośrodkami pomocy społecznej, organami ścigania w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów.
 5. Współpraca z Inspektorem Pracy w zakresie kontroli legalności zatrudnienia.
 6. Wydawanie zaświadczeń klientom PUP dot. statusu i prawa do zasiłku dla bezrobotnych.
 7. Sporządzanie zaświadczeń do kapitału początkowego.
 8. Przekazywanie do składnicy akt dokumentacji bezrobotnych/ poszukujących pracy wyłączonych z ewidencji.

 

10. Stanowisko ds. naliczania zasiłków:

 1. Generowanie i drukowanie list wypłat zasiłków, stypendiów i innych świadczeń.
 2. Generowanie i drukowanie list zasiłków niepodjętych.
 3. Generowanie i drukowanie list wyrównań i korekt świadczeń.
 4. Sprawdzanie pod względem merytorycznym zgodności wydruków list głównych oraz dodatkowych zasiłków dla bezrobotnych i innych świadczeń.
 5. Zgłaszanie oraz wyrejestrowywanie do ubezpieczeń społecznych                             i ubezpieczenia zdrowotnego osób bezrobotnych za pośrednictwem informatycznego systemu PŁATNIK.
 6. Zgłaszanie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodzin osób bezrobotnych.
 7. Generowanie i przekazywanie do ZUS deklaracji rozliczeniowych oraz dokumentów zgłoszeniowych/wyrejestrowujących osób bezrobotnych.
 8. Generowanie raportów zbiorczych zawierających informację o zbiegu tytułów do ubezpieczeń.
 9. Sporządzanie wniosków do ZUS w sprawach zbiegów ubezpieczeń.
 10. Analiza kont ubezpieczonych osób bezrobotnych.
 11. Przekazywanie informacji o zbiegu tytułów do ubezpieczeń na stanowiska ewidencji i świadczeń w celu uporządkowania dokumentacji bezrobotnego.
 12. Dokonywanie korekt zgłoszeń do ubezpieczeń.
 13. Generowanie i drukowanie list korekcyjnych składek na ubezpieczenie zdrowotne.
 14. Naliczanie i wydawanie informacji o przychodach z innych źródeł oraz dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) oraz Deklaracji rocznej o zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4).

 

 

11. Stanowisko ds. informacji:

 1. Gromadzenie i upowszechnianie informacji o usługach wewnątrz PUP.
 2. Kierowanie klientów PUP do odpowiednich komórek organizacyjnych według właściwości.
 3. Udostępnianie klientom PUP informacji w formie broszur, ulotek, biuletynów itp.
 4. Udzielanie klientom wyjaśnień i informacji dotyczących zakresu zadań PUP, dostępnych form aktywizacji osób bezrobotnych oraz podstawowych praw
  i obowiązków bezrobotnych i poszukujących pracy.
 5. Udzielanie informacji o realizacji bieżących projektów i programów, terminów składania wniosków, kwot refundacji i dofinansowania obowiązujących
  w danym roku. 
 6. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi PUP.
 7. Obsługa „Zielonej Linii”.

 

§ 16

 

 1. Do podstawowego zakresu zadań Głównego Księgowego należy:
 1. Nadzór nad działalnością Działu Finansowo-Księgowego i odpowiedzialnością za prawidłową realizację zadań merytorycznych podległej komórce organizacyjnej.
 2. Koordynacja prac w zakresie opracowywania projektu budżetu PUP.
 3. Analiza wykonania budżetu PUP i opracowywanie zmian.
 4. Nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem środków budżetowych, środków funduszy celowych oraz środków EFS.
 5. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych związanych z prowadzeniem rachunkowości.

 

 1. Do zakresu podstawowych zadań Działy Finansowo-Księgowego, w ramach którego funkcjonują wymienione poniżej stanowiska pracy należy w szczególności:

 

 1. Stanowisko ds. księgowości budżetowej:
 1. Kontrola dyscypliny wydatków
 2. Dokonywanie kontroli formalno-rachunkowej dowodów księgowych, właściwe przygotowanie dokumentów księgowych do zatwierdzenia i wypłat,
 3. Prowadzenie ewidencji dochodów i wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej
 4. Dekretowanie dowodów księgowych,
 5. Ewidencjonowanie na kontach analitycznych i syntetycznych wszystkich operacji finansowych,
 6. Uzgadnianie i rozliczanie kont rozrachunkowych,
 7. Ewidencji majątku PUP oraz dokonywanie jego przeszacowania oraz naliczanie umorzeń i amortyzacji,
 8. Przekazywanie środków finansowych pracownikom, usługodawcom, kontrahentom i innym podmiotom w oparciu o stosowną dokumentację,
 9. Sporządzanie sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami

 

 1. Stanowisko ds. obsługi funduszy celowych:
 1. Planowanie środków funduszy celowych.
 2. Kontrola dyscypliny wydatków funduszy celowych.
 3. Prowadzenie dokumentacji związanej ze świadczeniami przysługującymi rolnikom zwalnianym z pracy.
 4. Dokonywanie kontroli formalno-rachunkowej dowodów księgowych, właściwe przygotowanie dokumentów księgowych do zatwierdzenia i wypłat,
 5. Prowadzenie ewidencji dochodów i wydatków z Funduszu Pracy, w układzie klasyfikacji budżetowej
 6. Dekretowanie dowodów księgowych,
 7. Ewidencjonowanie na kontach analitycznych i syntetycznych wszystkich operacji finansowych dotyczących Funduszu Pracy i innych funduszy celowych.
 8. Uzgadnianie i rozliczanie kont rozrachunkowych,
 9. Przelewanie środków Funduszu Pracy i innych funduszy celowych kontrahentom PUP, zgodnie z zawartymi umowami cywilno-prawnymi.
 10. Przelewanie środków Funduszu Pracy i innych funduszy celowych osobom bezrobotnym i poszukującym pracy,
 11. Uzgadnianie dokonywanych wydatków na aktywne formy przeciwdziałania  bezrobociu z odpowiednimi działami.
 12. Uzgadnianie dokonywanych wydatków innych niż wydatki na aktywne formy przeciwdziałania  bezrobociu z odpowiednimi działami
 13. Kompleksowa obsługa finansowa realizowanych w ramach EFS projektów
 14. Sporządzanie sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 17

 

Do zakresu podstawowych zadań Inspektora Ochrony Danych należą działania mające na celu zgodne z przepisami RODO przetwarzanie danych. IOD wypełnia swoje zadania z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania, w szczególności do jego zadań należy:

 1. informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy rozporządzenia RODO oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
 2. monitorowania przestrzegania RODO oraz innych przepisów Unii i państw członkowskich oraz polityk administratora lub procesora czyli sprawdzania zgodności przetwarzania, a w razie konieczności rekomendować określone działania;
 3. szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania;
 4. przeprowadzania systematycznych audytów w organizacji, w której został powołany zgodnie z przyjętym planem;
 5. udzielanie wskazówek administratorowi w przedmiocie wdrożenia odpowiednich
  i skutecznych środków technicznych  jak również organizacyjnych mających zabezpieczyć dane osobowe oraz jak wykazać przestrzeganie prawa  przez administratora lub podmiotu przetwarzającego dane w szczególności jeżeli chodzi o identyfikowanie ryzyka związanego z przetwarzaniem,  o jego ocenę pod kątem źródła, charakteru, prawdopodobieństwa i wagi zagrożenia oraz najlepsze praktyki pozwalające zminimalizować to ryzyko;
 6. współpraca z organem nadzorczym;
 7. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami oraz
  w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach;
 8. wykonywanie innych zadań i obowiązków zleconych przez Administratora danych w związku z bezpośrednią podległością i niezależnością, które nie powodują konfliktu interesów.

§ 18

 

Każdy pracownik PUP jest odpowiedzialny za:

 1. Dokładną znajomość przepisów obowiązujących na powierzonym odcinku pracy.
 2. Właściwe stosowanie przepisów prawa materialnego i procesowego, instrukcji, regulaminów oraz polityk.
 3. Przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej.
 4. Zapewnienie formy i trybu gwarantującego prawidłowe i szybkie załatwienie spraw, prawidłowe ewidencjonowanie i przechowywanie akt sprawy, zbiorów, zarządzeń, rejestrów.
 5. Stan wyposażenia przekazanego do użytkowania.
 6. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa informacji – zgodnie z obowiązującą Polityką Bezpieczeństwa, Instrukcją Zarządzania Systemami Informatycznymi oraz innymi procedurami w tym zakresie.

 

 

Rozdział VI

Zasady podpisywania pism, dokumentów finansowych, decyzji i aktów normatywnych

 

§ 19

 

 1. Przelewy, czeki i inne dokumenty obrotu pieniężnego i materiałowego, jak również inne dokumenty o charakterze rozliczeniowym i kredytowym, stanowiące podstawę do otrzymania lub wydatkowania środków pieniężnych PUP podpisują:
 1. Dyrektor jako dysponent.
 2. Główny Księgowy PUP.
 1. Szczegółowe zasady podpisywania, parafowania i obiegu dokumentów księgowych ustalone są odrębną instrukcją.

§ 20

 

 1. Wewnętrzne akty normatywne oraz wszelkiego rodzaju korespondencję podpisuje Dyrektor lub osoba pisemnie upoważniona, zgodnie z zakresem upoważnienia.
 2. W ramach upoważnienia podpisanego przez Starostę, Dyrektor lub inni pracownicy PUP załatwiają sprawy w imieniu Starosty, w tym podpisują decyzje, postanowienia
  i zaświadczenia wydane w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym.
 3. Szczegółowe zasady podpisywania, parafowania pism, dokumentów określa obowiązująca Instrukcja Kancelaryjna oraz inne przepisy regulujące sposób ich podpisywania w ramach realizacji projektów unijnych.

 

 

 

Rozdział  VII

Organizacja pracy PUP

 

§ 21

 

 1. Czas pracy pracowników PUP nie może przekraczać 40 godzin tygodniowo i 8 godzin dziennie.
 2. Ustala się następujący tygodniowy rozkład czasu pracy pracowników PUP:
 1. Od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00,
 2. Wszystkie soboty są wolne od pracy.
 1. Ustala się czas przyjęć interesantów w godz. 7.30-14.30.
 2. Dyrektor przyjmuje interesantów w ramach skarg i wniosków w ustalonym odrębnie czasie pracy, podanym do powszechnej wiadomości.
 3. Dyrektor może w przypadkach indywidualnych, na wniosek pracownika wyrazić zgodę na inny czas pracy z zachowaniem 8 godzinnego dnia pracy i 40 tygodnia pracy.
 4. Dyrektor może w uzasadnionych przypadkach ustalić inny niż wymieniony w ust. 2 i 3 czas pracy PUP z zachowaniem 8 godzinnego dnia pracy i 40 godzinnego tygodnia pracy.

 

§ 22

 

Pracownicy PUP zobowiązani są potwierdzać swoje przybycie do pracy przez podpisywanie listy obecności.

 

 

Rozdział VIII

Zasady organizacji przyjmowania, rejestrowania i załatwiania skarg
i wniosków

 

§ 25

 

 1. Skargi i wnioski wpływające do PUP i wnoszone ustnie do protokołu podlegają zarejestrowaniu w Rejestrze Skarg i Wniosków prowadzonym przez pracownika PUP zgodnie z zakresem zadań przydzielonych przez Dyrektora.
 2. Pracownicy przyjmujący skargi i wnioski zgłaszane przez klientów ustnie sporządzają na tę okoliczność protokoły.
 3. Odpowiedzi i wyjaśnienia dotyczące zarzutów w skardze wniosku, merytoryczny dział przekazuje właściwemu pracownikowi najpóźniej na 7 dni przed upływem terminu załatwienia tej sprawy.
 4. Całość spraw związanych z załatwianiem skarg i wniosków w zakresie prowadzenia dokumentacji terminowego załatwienia spraw oraz sprawozdawczości z tego zakresu prowadzi właściwy pracownik.
 5. Szczegółowe zasady przyjmowania skarg i wniosków określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

 

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

 

§ 23

 

Spory kompetencyjne pomiędzy komórkami organizacyjnymi PUP rozstrzyga Dyrektor.

 

§ 24

Sprawy nieuregulowane szczegółowo w niniejszym regulaminie będą ustalane w formie zarządzeń Dyrektora.

§ 25

Regulamin Organizacyjny wchodzi w życie od następnego dnia po uchwaleniu przez Zarząd Powiatu Ostrowieckiego.

 

Wersja w pliku .pdf

Wytworzył:
Udostępnił:
Trąbiński Daniel
(2021-03-05 14:06:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Trąbiński Daniel
(2021-03-08 11:55:19)