Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 27/2019

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

     w Ostrowcu Św.  z dnia 13 czerwca2019 r.

 

 

ZASADY PUBLIKACJI I PROCEDURY AKTUALIZACJI DANYCH W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

 

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza procedura określa szczegółowe zasady prowadzenia podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim zwana dalej Procedurą BIP.
 2. Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadzi stronę Biuletynu Informacji Publicznej  w adresie http://pup.ostrowiec.ibip.pl zwaną dalej stroną BIP.

 

 

§ 2

Słownik pojęć

 

Użyte w Procedurze BIP określenia oznaczają:

 1. informacja publiczna - każda informacja o sprawie publicznej, podlegająca udostępnieniu na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia
  6 września 2001 r.;
 2. zespół redakcyjny BIP - zespół osób wyznaczonych do wykonywania zadań związanych z prowadzeniem BIP, a w szczególności zamieszczania w nim informacji publicznych;
 3. administrator  strony BIP – osoba odpowiedzialna za obsługę i nadzór techniczny strony BIP,
 4. redaktor BIP - osoba odpowiedzialna za zamieszczanie i aktualizowanie określonych informacji publicznych w jednym lub wielu działach BIP;
 5. panel administracyjny BIP - element systemu teleinformatycznego udostępniony członkom zespołu redakcyjnego w celu prowadzenia BIP,  a w szczególności zarządzania jego strukturą  i aktualizowania treści;
 6. struktura BIP - główne elementy graficzne i funkcjonalne strony BIP oraz ich rozmieszczenie względem siebie;
 7. komórki organizacyjne – poszczególne działy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim;
 8. osoby zarządzające komórkami organizacyjnymi – kierownicy działów;
 9. operator systemu - wykonawca, który na mocy zawartej umowy
  z Powiatowym Urzędem Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim  odpowiada za utrzymanie i serwisowanie systemu informatycznego dedykowanego do prowadzenia podmiotowej strony BIP oraz bezpieczeństwo danych stanowiących zawartość strony BIP.

 

 

§ 3

Zespół redakcyjny BIP

 

 1. Tworzy się zespół redakcyjny BIP (załącznik nr 3), w skład którego wchodzą :
  1. koordynator ds. BIP;
  2. administrator strony BIP;
  3. redaktor BIP;
 2. Do zadań koordynatora ds. BIP należy w szczególności:
  1. nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem BIP, w tym stały nadzór merytoryczny nad wprowadzaniem i publikowaniem informacji w BIP;
  2. monitorowanie zasobów BIP pod kątem kompletności i prawidłowości;
  3. nadawanie, modyfikowanie i usuwanie uprawnień do panelu administracyjnego BIP, pozwalających na dokonywanie zmian w treści informacji publicznej udostępnionej na stronie podmiotowej BIP;
  4. współpraca z redaktorami BIP w celu realizacji zadań związanych
   z prowadzeniem BIP, w tym przekazywanie zaleceń oraz egzekwowanie prawidłowego ich wykonania;
 3. Do zadań administratora strony BIP należy:
  1. nadzór nad wykorzystaniem i ochroną indywidualnych loginów oraz haseł dostępu do panelu administracyjnego BIP;
  2. współpraca z Operatorem systemu, w tym niezwłoczne zgłaszanie mu informacji o awariach i nieprawidłowościach w technicznym funkcjonowaniu BIP oraz nadzorowanie prawidłowego ich usunięcia;
  3. kontrola dziennika zmian BIP dokonywana w każdy dzień powszedni;
  4. współpraca z redaktorami BIP udzielanie im niezbędnej pomocy technicznej  w celu realizacji zadań związanych z prowadzeniem BIP oraz przekazywanie im zaleceń i egzekwowanie prawidłowego ich wykonania;
 4. W przypadku nieobecności administratora strony BIP jego obowiązki przejmuje wyznaczony pracownik ds. administrowania systemami informatycznymi.
 5. Do zadań redaktora BIP  należą w szczególności:
 1. publikowanie i aktualizowanie informacji na stronie  BIP;
 2. terminowe i prawidłowe zamieszczanie w BIP informacji publicznych przeznaczonych do publikacji, wraz z oznaczeniem dla każdej z nich: daty wytworzenia, tożsamości osoby która wytworzyła lub odpowiada za jej treść, okresu przez jaki informacja powinna być opublikowana w BIP;
 3. przechowywanie kopii kart informacyjnych tych informacji, które zostały opublikowane w BIP przez redaktora;
 4. współpraca z innymi pracownikami urzędu, w zakresie związanym
  z publikowaniem w BIP tych informacji, za których wytworzenie lub przechowywanie są oni odpowiedzialni;
 5. zgłaszanie Koordynatorowi ds. BIP lub administratorowi BIP problemów                     
  i nieprawidłowości w funkcjonowaniu strony BIP lub panelu Administracyjnego BIP;

 

 

 

 

 

§ 4

Zadania osób zarządzających komórkami organizacyjnymi

 

Osoba kierującą komórką organizacyjną odpowiada za:

 1. sprawowanie formalnego i merytorycznego nadzoru nad zakresem
  i sposobem publikowania w BIP informacji posiadanych lub wytwarzanych przez komórkę organizacyjną, której pracą kieruje;
 2. zapoznanie wszystkich pracowników komórki organizacyjnej z treścią Procedury BIP;
 3. określenie, które informacje wytwarzane lub posiadane przez komórkę organizacyjną muszą być publikowane w BIP oraz wyznaczenie zasady ich przygotowania   i przekazywania do publikacji;
 4. udzielanie merytorycznej pomocy zespołowi redakcyjnemu BIP
  w sprawach związanych z prowadzeniem BIP, zgodnie z zakresem działania komórki organizacyjnej.

 

§ 5

Przekazywanie informacji publicznej do zamieszczenia w BIP i aktualizacja kart informacyjnych

 

 1. Pracownik, który w ramach swoich kompetencji wytwarza informację publiczną podlegającą publikacji w BIP lub odpowiada za jej przechowywanie, zobowiązany jest do przekazania redaktorowi BIP jej kopii wraz z załączoną do niej kartą informacyjną, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Procedury BIP.
 2. Redaktor BIP zobowiązany jest do zwrotnego potwierdzenia faktu otrzymania informacji publicznej do publikacji. Potwierdzenie następuje bez zbędnej zwłoki poprzez wpisanie daty otrzymania informacji i złożenie swojego podpisu w karcie informacyjnej.
 3. Informacja publiczna przekazana do publikacji w BIP oraz dołączona do niej karta informacyjna są przechowywane w komórce organizacyjnej, w której zostały wytworzone.
 4. Aktualizacji karty informacyjnej dokonuje się poprzez stworzenie nowej karty.
 5. Bezpośredni przełożony pracownika odpowiedzialnego za aktualizację karty informacyjnej, po dokonaniu jej akceptacji przekazuje w wersji elektronicznej
  i papierowej zaktualizowaną kartę usług do redaktora BIP celem jej umieszczenia na stronie BIP.

 

§ 6

Ogólne zasady publikowania informacji publicznej w BIP

 

 1. Publikowanie informacji w BIP odbywa się zgodnie z wymogami określonymi
   w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
 2. Informacje publiczne zamieszczane na stronie BIP nie mogą zawierać reklam oraz niewyjaśnionych skrótów, z wyjątkiem skrótów powszechnie przyjętych
  i zrozumiałych.
 3. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.
 4. Wyłączenia jawności informacji publicznej wraz z komentarzem, dokonuje pracownik merytorycznie odpowiedzialny za wytworzenie lub przechowywanie tej informacji.
 5. Pracownik dokonujący wyłączenia jawności informacji odpowiada za ograniczenia  
   w prawie do informacji publicznej.
 6. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP jest udostępniana
  w trybie wnioskowym.

 

§ 7

Struktura BIP

 

Zmiany w strukturze BIP obejmujące dodanie, modyfikowanie lub usunięcie jej elementu, dokonywane są wyłącznie na pisemny wniosek kierującego właściwą komórką organizacyjną.

 

§ 8

Nadawanie uprawnień do administrowania danymi umieszczanymi na stronie podmiotowej BIP

 

 1. Nadawanie, modyfikowanie i wycofanie uprawnień do panelu administracyjnego BIP, odbywa się wyłącznie na pisemny wniosek koordynatora ds. BIP sporządzony przy pomocy formularza stanowiącego załącznik nr 2 do Procedury BIP.
 2. Wyznaczonej osobie nadawany jest unikalny login i hasło za pomocą którego loguje się do systemu.
 3. Po nadaniu uprawnień i przydzieleniu loginu i hasła, koordynator ds. BIP niezwłocznie informuje o tym fakcie osobę, której uprawnienia dotyczą.
 4. Każda osoba której nadano uprawnienia do administrowania danymi umieszczanymi na stronie podmiotowej BIP zobowiązana jest do zachowania w poufności przyznanego mu indywidualnego loginu i hasła dostępu do panelu administracyjnego BIP.
 5. Uprawnienia redaktora BIP do panelu administracyjnego zostają zablokowane przez koordynator ds. BIP w przypadku:
  1. złożenia wniosku o wycofanie uprawnień,
  2. rozwiązania umowy o pracę,
  3. wygaśnięcie umowy o pracę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik  Nr 1 do  Zasad publikacji

i procedury aktualizacji danych

w Biuletynie Informacji Publicznej

Powiatowego Urzędu Pracy

w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

KARTA INFORMACYJNA

 

 

Nazwa komórki organizacyjnej, która wytworzyła lub przechowuje informację publiczną podlegającą publikacji na stronie BIP

 

 

Tytuł informacji (czego dotyczy):

Sugerowane miejsce publikacji informacji na stronie BIP:

Informację wytworzył/ła:

 (imię i nazwisko)

Data wytworzenia informacji:

(podpisania dokumentu):

Informację zatwierdził/ła do publikacji w BIP:

(imię i nazwisko)

Data zatwierdzenia informacji:

Podpis osoby zatwierdzającej informację

Informację otrzymał do zamieszczenia w BIP:

 (imię i nazwisko)

Data przekazania informacji redaktorowi BIP:

 

Podpis osoby wprowadzającej informację na stronę BIP

Uwagi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik  Nr 2 do  Zasad publikacji

i procedury aktualizacji danych

w Biuletynie Informacji Publicznej

Powiatowego Urzędu Pracy

w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

 

 

Formularz zgłoszeniowy

o nadawanie, modyfikowanie i wycofanie uprawnień do panelu administracyjnego BIP

 

ADRESAT WNIOSKU – KOORDYNATOR ds. BIP

 

Login:   ................................................................................

NAZWA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ SKŁADAJACEJ WNIOSEK

SYMBOL

WNIOSKUJĘ O NADANIE:

   ?        ?       ?      

   Nowy                    Aktualizacja                Wycofanie użytkownik               uprawnień                   uprawnień                   

Dane użytkownika

Dane przełożonego

Imię

 

Imię

 

Nazwisko

 

Nazwisko

 

Zakres uprawnień

Administrator

?

Redaktor

?

 

?

 

?

 

?

Data, podpis i pieczątka wnioskującego;

 

 

 

 

Akceptacja Koordynatora ds. BIP

Data, podpis, pieczątka

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik  Nr 3 do  Zasad publikacji

i procedury aktualizacji danych

w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy

w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

 

 

SKŁAD ZESPOŁU REDAKCYJNEGO BIP

 

 

 1. Monika Goraj – Koordynator BIP,
 2. Daniel Trąbiński – Administrator BIP,
 3. Joanna Wiewiór – Redaktor BIP,
 4. Beata Leśniewska – Redaktor BIP,
 5. Ilona Iwan – Redaktor BIP.

 

Wersja w pliku .pdf

Wytworzył:
Udostępnił:
Trąbiński Daniel
(2021-03-05 13:40:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Trąbiński Daniel
(2021-03-08 12:00:05)