Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności


Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Data publikacji strony internetowej: 2003-06-26. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne, w postaci załączników z zeskanowanymi dokumentami, nie są dostępne cyfrowo w całości.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-01-13. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Łuba, kios@praca.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 265 42 08. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.
Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład poprzez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

 • użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab,
 • w całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczanie aktywnego linka czy pola formularza,
 • dostępna jest wersja strony z podwyższonym kontrastem,
 • zastosowano przycisk A++ umożliwiający zmianę wielkości tekstu

 

Dostępność architektoniczna

 • Budynek, w którym znajduje się siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim przystosowany jest do obsługi osób niepełnosprawnych ruchowo. Z lewej strony budynku, znajduje się rampa wjazdowa dla osób niepełnosprawnych ruchowo, umożliwiającej wjazd na parter Urzędu. Z prawej strony budynku, znajduję się parking z wyznaczonym miejscem dla samochodów osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma windy. Dla osób na wózkach dostępne są tylko pomieszczenia na parterze. Na schodach zamontowane są poręcze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze Urzędu.
 • W Urzędzie nie ma pętli indukcyjnych. Dla osób na wózkach dostępne są tylko pomieszczenia na parterze. Na schodach zamontowane są poręcze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze Urzędu. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
 • Z prawej strony budynku, znajduję się parking z wyznaczonym miejscem dla samochodów osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W Urzędzie jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego w pokojach nr 5 i 9.

Aplikacje mobilne

Serwis BIP Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim nie posiada dedykowanej aplikacji mobilnej.
Serwis zbudowany został w oparciu o metodę "Responsive Web Design", dzięki której automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu.

 

Deklaracja do odczytu maszynowego

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Trąbiński Daniel
(2015-08-05 12:02:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Trąbiński Daniel
(2021-03-15 09:43:56)